Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Tagasinõudeõigus

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-163-15

Riigikohtu 25.01.2016 lahend nr 3-2-1-163-15

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

AS X (hageja) esitas maakohtule hagi isiku X (kostja) vastu, milles nõudis kindlustushüvitise ja kahjukäsitluskulu väljamõistmist. Hagiavalduse kohaselt toimus liiklusõnnetus, millest tekkinud varalise kahju hageja kui kindlustusandja hüvitas. Kostja oli liiklusõnnetuses osalenud auto omanik ja kindlustusvõtja. Hageja esitas kostja vastu tagasinõude, kuna autot juhtinud isikul ei olnud liiklusõnnetuse ajal juhtimise õigust.

Maakohus jättis hagi rahuldamata. Hageja esitas apellatsioonkaebuse. Ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks maakohtule. Kostja esitas kassatsioonkaebuse ringkonnakohtu otsuse peale. Kassatsiooniastmes vaieldi selle üle, kas hagejal kui kindlustusandjal on kostja vastu LKindlS § 48 lg 2 p 4 alusel tagasinõude õigus juhul, kui liiklusõnnetuse toimumise ajal oli autojuhi esmane juhiluba selle kehtivusaja möödumise tõttu muutunud kehtetuks.

Riigikohtu seisukoht

1. Kolleegium nõustus maakohtu seisukohaga, et LKindlS § 48 lg 2 p 4 eesmärk on anda kindlustusandjale tagasinõudeõigus eelkõige olukorras, kus sõidukit juhtinud isiku rikkumise tõttu suureneb kahjuliku tagajärje saabumise tõenäosus. LKindlS § 48 lg 2 p 4 kohaldamisel ehk tagasinõude olemasolu üle otsustamisel on juhtimisõiguse peatumise ja peatamise eristamine oluline üksnes siis, kui tagasinõue esitatakse auto omaniku (valdaja) vastu olukorras, kus ta ise juhtis autot, mitte aga olukorras, kus ta oli juhtimise teisele isikule üle andnud.

2. Kolleegium leidis, et juhiloa kehtivuse lõppemine ei ole juhtimisõiguse puudumine LKindlS § 48 lg 2 p 4 mõttes ja LKindlS § 48 lg 2 p 4 kolmas alternatiiv ei võimalda esitada tagasinõuet auto omaniku vastu isegi siis, kui ta andis juhtimisõiguse üle isikule, kelle juhtimisõigus oli peatatud. Isikul, kellele juhtimisõigus üle anti, oli vastava kategooria sõiduki juhtimise õigus LKindlS § 48 lg 2 p 4 mõttes.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est