Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Menetlustähtaeg, kaebeõigus

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-69-15

Riigikohtu 25.02.2016 lahend nr 3-3-1-69-15

Asjaolud

Maanteeamet (MNT) registreeris AS X (kaebaja) taotluse alusel Saksamaalt soetatud sõiduki ja väljastas sõidukile registreerimisnumbri. Samal päeval saatis Maksu- ja Tolliameti (MTA) MNT-le e-kirja, milles palus sõidukilt maha võtta registreerimistoimingute tegemiseks seatud piirang ning teha sõiduki kohta infosüsteemi järgmine informatiivne märge: "Kui tullakse registris omanikuvahetust vormistama, siis taotlus vastu võtta, teatada, et menetlemine võib aega võtta kuni 30 päeva ning teavitada MTA revident isikut X".

OÜ X esitas MNT-le taotluse liiklusregistri andmete muutmiseks sõiduki omanikuvahetuse tõttu. Sama sõiduki registriandmete muutmise taotluse esitas ka AS Y. MNT teatas AS-ile X registritoimingute tegemisele seatud MTA piirangust. MTA revident võttis ühendust OÜ-ga X ja selgitas, et piirang eemaldatakse, kui ostja tasub sõiduki müügitehingule lisatud käibemaksu deposiiti. Samal päeval saatis AS X MTA-le e-kirja, milles palus esitada teave seatud piirangu ja käibemaksu deposiiti tasumise asjaolude kohta.

AS X esitas halduskohtule kaebuse, milles palus tuvastada MTA kirja, MNT registritoimingute tegemisega viivitamise ja tema vastu MTA-s algatatud kontrollimenetluse õigusvastasuse. Halduskohus jättis kaebuse täies ulatuses rahuldamata. AS X esitas apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus rahuldas osaliselt. MTA ja MNT esitasid kassatsioonkaebused. Kassatsiooniastmes oli vaidluse all MNT viivituse ja MTA poolt MNT-lt teabe ja tõendite kogumise õigusvastasuse tuvastamise nõue.

Riigikohtu seisukoht

1. Registriandmete ebaõigsus võib hoolimata asjaolust, et registriandmetel on üksnes informatiivne tähendus, kaudselt kaasa tuua õigustatud isikule ebasoodsaid tagajärgi ning välistada ei saa ka ebaõigete kannete mõju asja kasutamisele või käsutamisele. Sõiduki registreerimisandmete muutmisega viivitamine võib mõju avaldada sõiduki müügitehinguga seotud kohustuste täitmisele.

2. Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse (MSVS) eesmärgiks on reguleerida kitsalt märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise korda, mitte kõikvõimalike haldusmenetlustes esitatud taotluste lahendamise korda. MSVS on eriseadus HMS suhtes ning see ei ole liiklusregistri registreerimistoimingute reguleerimisesemele sedavõrd lähedane, et menetlusaja hindamisel võiks sellest lähtuda.

3. Kui õigusaktides ei ole menetlustähtaega kehtestatud, siis tuleb haldusmenetlus läbi viia viivituseta. Kolleegium on senises praktikas leidnud, et see tähendab menetluse läbiviimist mõistliku aja jooksul. Arvestades registreerimistoimingute tegemisega kaasneva töö mahtu, keerukust ja ajamahukust, on kohtud õigesti leidnud, et sõiduki registreerimisandmete muutmise menetlus on tavapäraselt võimalik läbi viia oluliselt lühema aja jooksul kui 30 päeva.

4. Kui menetlus on võimalik lõpule viia viivituseta, ei tohi haldusorgan ilma seadusliku aluseta viivitada pelgalt seepärast, et teine haldusorgan seda taotleb. Maksumenetluse alustamine ja riskihindamise tulemused ei omaks registriandmete muutmise taotluste lahendamise seisukohalt mingit õiguslikku tähendust ega annaks seaduse kohaselt MNT-le alust andmete muutmisest keelduda.

5. Haldusesisese menetlustoiminguga teabe kogumine ei saa praegusel juhul kaebaja (AS X) õigusi haldusaktist või lõplikust toimingust sõltumata rikkuda ning see ei tingi vältimatult kaebaja õigusi rikkuva haldusakti andmist ega toimingu tegemist. Kaebajal puudub nende menetlustoimingute vaidlustamiseks kaebeõigus. Sõltumata hinnangust MTA päringu õiguspärasusele, ei oleks MNT tohtinud aga registriandmete muutmise taotluste lahendamisega viivitada.

Riigikohus jättis MNT kassatsioonkaebuse rahuldamata ja rahuldas MTA kassatsioonkaebuse.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est