Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Maksupettus

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-30-15

Riigikohtu 27.01.2016 lahend nr 3-3-1-30-15

Asjaolud

OÜ X (kaebaja) esitas Maksu- ja Tolliametile (MTA) 2013 taotluse vabastada aresti alt ettemaksukonto 252 162 euro ja 77 sendi suuruses summas, ettemaksukonto 30 957 euro ja 57 sendi suuruses summas ning nende summade tagastamist OÜ X pangakontole. MTA jättis taotluse rahuldamata. OÜ X esitas halduskohtule kaebuse, mille kohus rahuldamata jättis.

MTA vähendas maksuotsusega AS-i X (OÜ X õiguseellane) poolt deklareeritud sisendkäibemaksu, jättis rahuldamata 2012 tagastusnõude ning määras käibemaksu. OÜ X esitas halduskohtule kaebuse MTA maksuotsuse tühistamiseks, mille kohus rahuldamata jättis.

OÜ X esitas mõlema halduskohtu otsuse vaidlustamiseks apellatsioonkaebused. Ringkonnakohus jättis rahuldamata OÜ X taotluse Euroopa Kohtult eelotsuse küsimiseks. Muus osas rahuldas ringkonnakohus apellatsioonkaebused osaliselt. OÜ X kui ka MTA esitasid kassatsioonkaebuse.

Riigikohtu seisukoht

1. Kolleegium märkis esmalt, et maksuhaldur ja kohtud on asjas kogutud tõendite põhjal leidnud, et kaebaja osales maksupettuses. Pettuste puhul, kus tehingute ahelasse on kaasatud vahelülina variühing, jätab variühing üldjuhul käibemaksu deklareerimata ja/või riigieelarvesse kandmata, kuid ostja soovib müüja arve alusel sisendkäibemaksu maha arvata.

2. Kolleegium leidis, et olukorras, kus maksuhalduril ei ole olnud võimalik veenduda müüja deklareeritud andmete õigsuses, kuna müüja ei ole maksuhaldurile vajalikku teavet esitanud, kuid muud asjaolud viitavad veenvalt maksupettusele, on põhjendatud kahtlus, et müüja on tasunud käibemaksu vähem, kui ostja sisendkäibemaksu maha arvas.

3. Ostja osavõtt maksupettusest ei eelda, et ostja on saanud sellest kasu või hüvesid. Osavõtuks maksupettusest tuleb lugeda ka olukord, kus ostja teadis, et müüja jätab arvel näidatud käibemaksu riigile üle kandmata. Praeguses asjas on maksuhaldur ja kohtud leidnud, et kaebaja ostjana mitte üksnes ei teadnud maksupettusest, vaid ka osales selles aktiivselt.

4. Euroopa Kohtu praktikast tuleneb põhimõte, et sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse kasutamise eelduseks on ostja heausksus. Maksukohustuslane, kes on osalenud käibemaksupettuses, ei saa sellele õigusele tugineda. Praeguses asjas on tuvastatud, et kaebaja osales teadvalt maksupettuses.

5. Kui maksuhaldur on maksuotsuses tõendite kogumile tuginedes mõistlikult ja eluliselt usutavalt põhjendanud kahtlust maksukohustuslase osalemisest maksupettuses, viidates seejuures maksukohustuse tekkimise õiguslikele alustele, läheb tõendamiskoormus MKS § 150 lg 1 järgi üle maksukohustuslasele.

6. Kolleegium asus seisukohale, et tehinguid, mis on tehtud maksupettuse maskeerimiseks, tuleb käsitada pettuse osana. See tähendab, et need tehingud toovad kaasa maksupettuses osalemise maksuõiguslikud tagajärjed. Maksupettuse kaudu saadavat tulu ei saa võrrelda maksueelisega, mis saadakse tegelikult toimunud, kuid ebakohaselt vormistatud tehingutest.

Riigikohus jättis OÜ X kassatsioonkaebuse rahuldamata ning rahuldas MTA kassatsioonkaebuse osaliselt.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est