Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Hüpoteegi realiseerimine täitemenetluses. Käendaja õigused/kohustused täitemenetluses

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-168-15

Riigikohtu 01.02.2016 lahend nr 3-2-1-168-15

Asjaolud

AS X (hageja) esitas maakohtule hagi OÜ X (võlgnik) ja isiku X (kostja) vastu, milles palus solidaarselt hageja kasuks välja mõista 20 580 eurot 96 senti. Hagiavalduse kohaselt sõlmisid hageja ja võlgnik laenulepingu, mille täitmise tagamiseks sõlmisid hageja ja kostja käenduslepingu. Võlgnik ei täitnud lepingust tulenevaid kohustusi.

Maakohus rahuldas hagi ning mõistis võlgnikult ja kostjalt solidaarselt hageja kasuks välja põhivõlgnevuse (10 290 eurot 48 senti). Ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse ning saatis asja maakohtule uueks läbivaatamiseks. Maakohus rahuldas hagi. Kostja esitas apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus rahuldamata jättis. Kostja esitas kassatsioonkaebuse. Kassatsiooniastmes vaieldi selle üle, kas käendaja on täitemenetluse osaline TMS-i § 5 lg 1 mõttes ning kas ja kuidas mõjutab hageja nõuet kostja vastu hageja kui sissenõudja tegevus laenulepingu tagamiseks seatud ühishüpoteegi realiseerimisel täitemenetluses.

Riigikohtu seisukoht

1. Hüpoteegi realiseerimisele suunatud täitemenetlusest sõltub, millal ning millises ulatuses võib võlausaldaja käendaja vastu nõude esitada. Isegi kui pandiõigus ei ole seatud põhivõlgniku varale, siis vastutab käendaja võlausaldaja ees vaid ulatuses, milles põhivõlgniku kohustust ei õnnestunud täitemenetluses müüdud pandieseme arvel täita.

2. Kui käendaja täidaks käenduslepingust tuleneva kohustuse enne hüpoteekide realiseerimist, saaks ta hiljem ise nõuda hüpoteegi realiseerimist täitemenetluses. Sellisel juhul on käendajal endal võimalik valida, millal ta alustab täitemenetlust hüpoteegi realiseerimiseks.

3. Kolleegiumi arvates on käendaja TMS-i § 5 lg 1 mõttes käsitatav täitemenetluse osalisena, kui täitemenetluses pööratakse sissenõuet kinnisasjale, millele on käendatava kohustuse tagamiseks seatud hüpoteek. Kui kostja oleks täitemenetlusest teadnud, oleks ta saanud kasutada täitemenetluse osalise õigusi. VÕS-i § 145 lg-le 5 saab käendaja tugineda siis, kui nõuet tagav pant (hüpoteek) on seatud kolmanda isiku varale, mitte põhivõlgniku varale.

4. VÕS-i § 149 lg-st 1 ei tulene käendaja õigust kasutada kõiki TMS-s sätestatud võlgniku õigusi. VÕS-i § 149 lg 1 esimese lause kohaselt võib käendaja esitada võlausaldaja nõudele kõiki vastuväiteid, mida oleks võinud esitada põhivõlgnik ise, välja arvatud need, mis on vahetult seotud põhivõlgniku isikuga.

5. Et ka käendaja saaks samuti enda õigusi efektiivselt kaitsta, peab kolleegiumi arvates hea usu põhimõttest tulenevalt pandipidaja teatama ka pantijaks mitteolevale käendajale oma kavatsusest asuda panti realiseerima, st kavatsusest algatada pandi realiseerimiseks täitemenetlus.

6. Hea usu põhimõttest tuleneva võlausaldaja teatamiskohustuse rikkumine ei anna käendajale iseenesest õigust keelduda käenduskohustuse täitmisest. Kui aga käendajale tekkis teatamiskohustuse rikkumise tõttu kahju, siis on tal õigus esitada võlausaldaja vastu kahju hüvitamise nõue. Kahju hüvitamise nõude esitamisel tuleb käendajal tõendada, et ta oleks täitemenetlusest teadasaamisel enda tegevusega hoidnud ära oma vara vähenemise.

Riigikohus jättis kassatsioonkaebuse rahuldamata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est