Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Võlgnevuse nõue ja aegumine

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-153-14

Riigikohtu 04.02.2015 lahend nr 3-2-1-153-14

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja esitas maakohtule OÜ (äriregistrist kustatud) (võlgnik) ja isiku (kostja) vastu hagi võla nõudes. Hagiavalduse kohaselt sõlmisid hageja ja võlgnik laenulepingu. Laenulepingust tulenevate kohustuste täitmiseks sõlmisid hageja ja kostja käenduslepingu, mille kohaselt vastutab kostja võlgniku kohustuste kohase täitmise eest solidaarselt võlgnikuga. Võlgnik oma kohustusi ei täitnud, mille tõttu andis hageja võlgnikule ja kostjale kohustuste täitmiseks täiendava tähtaja.

Kostja asus seisukohale, et nõuded on aegunud. Maakohus jättis vaheotsusega aegumise kohaldamata. Kostja esitas apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus rahuldas. Hageja esitas kassatsioonkaebuse.

Kohtu seisukoht

1. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (edaspidi TsÜS) § 147 lõike 1 kohaselt algab aegumistähtaeg nõude sissenõutavaks muutumisega. Nõuded käendaja vastu hakkavad aeguma samal ajal kui samad nõuded võlgniku vastu.

2. Võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) § 114 lõike 1 kolmanda lause kohaselt pikeneb ebamõistlikult lühike tähtaeg automaatselt mõistliku tähtajani. Esiteks on VÕS § 114 lg 1 järgi tähtaja pikenemisel võlgnikul rohkem aega oma võlgnevus tasuda. Teiseks peab mõistlikust tähtajast lähtuma võlausaldaja ka võlgniku vastu VÕS § 113 lg 1 alusel viivisenõude esitamisel. Kohtul on alust asuda seisukohale, et hageja antud täiendav tähtaeg pikenes. Arvesse saab võtta täiendava tähtaja mõistlikkuse hindamisel ka sarnaseid olukordi reguleerivaid lepingutingimusi ja kokkulepitud tähtaegu.

3. TsÜS § 167 lg 2 järgi on õigustatud isiku poolt kohustatud isikule kohustuse täitmiseks täiendava tähtaja määramise korral aegumine peatunud kuni täiendava tähtaja möödumiseni või kohustatud isiku poolt oma kohustuse täitmisest lõpliku keeldumiseni. Pankrotihoiatuses määratud tähtaeg on seaduses ettenähtud täiendav tähtaeg, mistõttu peatub aegumine TsÜS § 167 lg 2 järgi määratud tähtaja möödumiseni või kohustuse täitmisest lõpliku keeldumiseni.

4. Käendaja vastu esitatud nõudele kohaldub tehingust tuleneva nõude kolmeaastane aegumistähtaeg. TsÜS § 147 lg 2 kohaselt muutub nõue sissenõutavaks alates ajast, mil õigustatud isikul on õigus nõuda nõudele vastava kohustuse täitmist.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est