Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Tüüptingimustest tulenev juhatuse liikme isiklik vastutus

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-166-14

Riigikohtu 04.03.2015 lahend nr 3-2-1-166-14

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Pooled vaidlesid selle üle, et AS X (hageja) ja OÜ Y (põhivõlgnik) olid omavahel sõlminud lepingu ning mille alusel pakutud teenuse osas jättis põhivõlgnik hagejale arved tasumata. Kostja põhivõlgniku juhatuse liikmena oli võlast teadlik ning eiras seda, mille järel muutus põhivõlgnik maksejõuetuks. Maakohus rahuldas hageja hagi kostja vastu põhivõla ja viivise nõudes. Kostja esitas apellatsiooni, mis jäeti rahuldamata. Kostja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

1. Võlaõigusseaduse (VÕS) § 37 lõike 3 järgi ei loeta lepingu osaks tüüptingimust, mille sisu, väljendusviis või esituslaad on niivõrd ebatavaline või arusaamatu, et teine lepingupool ei võinud selle tingimuse olemasolu lepingus mõistlikkuse põhimõttest lähtudes oodata või seda tingimust olulise pingutuseta mõista. Juhatuse liiget ei saa aga lugeda isiklikku käenduslepingut sõlminuks, kui tema käenduskohustus tuleneb osaühingu ja võlausaldaja vahel sõlmitud lepingu tüüptingimustest. Ei saa pidada mõistlikuks seda, et juhatuse liige peab osaühingu nimel heas usus lepingut sõlmides arvestama, et lepingu tüüptingimustest tuleneb ka tema isiklik vastutus võlausaldaja ees, isegi kui ta on kinnitanud, et osaühingu esindajana on ta lepingu tingimustega tutvunud ja kohustub neid järgima.

2. Kostja ei ole sõlminud lepingus märgitud tüüptingimuste alusel käenduslepingut, mille tõttu ei vastuta ta ka osaühingu kohustuste täitmise eest. Hagejal võib kostja vastu nõue olla deliktiõiguse sätetest tulenevalt.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebus ning saatis asja samale ringkonnakohtule uueks läbivaatamiseks.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est