Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Töövaidluskomisjoni otsuse menetlemine hagimenetluses. Töövaidluskomisjoni otsuse jõustumine

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-176-14

Riigikohtu 04.03.2015 lahend nr 3-2-1-176-14  

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Isik (hageja) esitas töövaidluskomisjonile (TVK) OÜ X (kostja) vastu avalduse, milles palus tuvastada pooltevahelise töösuhte olemasolu ning välja mõista saamata jäänud töötasu, 7315 eurot 95 senti. TVK rahuldas hageja nõude osaliselt, mõistes välja osa töötasust, 3828 eurot 21 senti. Kostja esitas maakohtule taotluse lahendada asi hagimenetluses. Maakohus võttis hagi kostja vastu menetlusse. Maakohus rahuldas hagi, mõistes kostjalt hageja kasuks välja saamata jäänud töötasu. Kostja esitas apellatsioonkaebuse, hageja vastuapellatsiooni. Ringkonnakohus mõistis kostjalt hageja kasuks välja kogu saamata jäänud töötasu. Kostja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

1. Ringkonnakohtu otsus tuleb tühistada materiaalõiguse normi väära kohaldamise tõttu osas, milles hageja nõue kostja vastu rahuldati 3828 eurot 21 senti ületavas osas.

2. Juhul, kui töötaja esitab TVK-le taotluse mõista tööandjalt välja töötasu ja TVK rahuldab selle nõude osaliselt, siis on tegemist olukorraga, kus töötaja peab TVK otsusega mittenõustumise korral esitama individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse (ITVS) § 25 lõike 1 esimese lause järgi hagi selleks, et tema töötasu nõue rahuldataks täielikult. Hageja ei ole esitanud hagi mõistmata jäetud töötasu 3487 euro 74 sendi saamiseks. Järelikult jõustus TVK otsus ITVS § 25 lg 1 teise lause järgi osas, millega TVK jättis hageja nõude rahuldamata.

3. Hageja TVK-le esitatud avaldust ja selle täiendust oli võimalik hagimenetluses menetleda vaid osas, milles TVK otsusega mõisteti kostjalt hageja kasuks välja 3828 eurot 21 senti, muus osas on TVK otsus jõustunud.

Riigikohus tegi asjas uue otsuse, millega kostjalt mõisteti hageja kasuks välja 3828 eurot 21 senti.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est