Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Tööde vastuvõtmine, töövõtulepingust taganemine

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-145-14

Riigikohtu 02.03.2015 lahend nr 3-2-1-145-14

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

OÜ X (hageja) esitas maakohtusse hagi isik Y (kostja) vastu põhivõla ja viivise väljamõistmiseks. Hagiavalduse kohaselt sõlmisid pooled töövõtulepingu ning kostja hoidis kõrvale üleandmis-vastuvõtmisaktide allakirjutamisest ega tasunud arveid. Kostja vaidles hagile vastu, leides, et oluliste puuduste tõttu lepingu täitmisel keeldub ta üleandmis-vastuvõtmisakti heaks kiitmast. Maakohus rahuldas hagi osaliselt. Kostja esitas apellatsioonkaebuse, mis jäeti rahuldamata. Kostja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

1. Kohus leiab, et ringkonnakohtu otsus tuleb tühistada materiaalõiguse normi väära kohaldamise ning menetlusõiguse normi olulise rikkumise tõttu. Kohtud ei ole tuvastanud vaidluse lahendamiseks keskse tähendusega asjaolusid, mida hageja pidi lepingu alusel tegema ja kui palju selle eest tasu saama, ega ka seda, mida hageja tegelikult tegi ja mille eest on kostja talle tasunud. Seetõttu on kohtute otsused olulises osas põhjendamata ja tuleb tühistada.

2. Töö vastuvõetuks lugemise jaoks on oluline üksnes see, kas tellija rikkus töö vastuvõtmise kohustust vastuvõtmiseks antud mõistliku tähtaja jooksul. Töö vastuvõtmine ei muuda põhimõtet, et kohustus tuleb täita vastavalt lepingule. Kuna töövõtja peab tõendama, et tellija keeldus tööd vastu võtmast alusetult, peab ta tõendama ka selle, et vastuvõtmiseks esitatud töö on lepingukohane, mida aga hageja pole teinud. Kohtute põhjendused tööde vastuvõetuks lugemisel pole piisavad ja selle aluseks olevad asjaolud tuleb uuesti tuvastada.

3. Kohtud ei ole kostja taganemisõigust käsitledes võlaõigusseaduse (VÕS) § 647 lõiget 3 õigesti kohaldanud. Töövõtulepingu puhul tuleb lisaks VÕS §-s 116 sätestatule arvestada VÕS § 647 kui erisättega. Kui töö on puudusega, kuid tellijal ei ole õigust töövõtulepingust taganeda, võib ta siiski nõuda töövõtjalt kahju hüvitamist. Kokkulepitud tasu maksmisest saab tellija keelduda üksnes juhul, kui tal on rahaline nõue töövõtja vastu kahju hüvitamiseks.

4. Asja uuel arutamisel peab maakohus selgeks tegema olulised asjaolud, sh kas pooltevahelised e-kirjad ja järelevalveaktid võisid kostjale anda mõistliku põhjuse eeldada, et hageja ei täida oma kohustusi ka edaspidi.

Riigikohus rahuldas kassatsiooni.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est