Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Planeerimisseadus

Viited muudatustele:

Seadus võeti Riigikogus vastu 18.02.2015. Seadus jõustub ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses sätestatud ajal.

Uus seadus asendab 2003. aastast kehtima hakanud ja korduvalt muudetud praeguse planeerimisseaduse.

Uues planeerimisseaduses nähakse planeeringu algatamisele, elluviimisele, menetluse kestusele ja järelevalvele ette konkreetsed tähtajad, mis praegu seaduses puuduvad. Samuti on planeerimises puudu kaalutluspiirid, mistõttu on avalikule võimule jäetud lai nii-öelda suvaõigus.

Samuti on planeerimiskohustuse alt jäänud välja mitmed olulised ehitised nagu teed, torud, parkimismajad, parklad, mille rajamise osas peaks ühiskonnal olema võimalus demokraatlikus protsessis kaasa rääkida. Uues seaduses on laiendatud õigusnorme ka veekogudele, sealhulgas avalikele veekogudele ja majandusvööndile.

Lisaks lihtsustub riigile vajalike suuremate ehitiste rajamine – uus planeeringuliik nagu riigi eriplaneering on oluline, kui asukoha valiku või rajatise toimimise vastu on suur riiklik või rahvusvaheline huvi.

Planeerimismenetlus on uues seaduses läbivalt ühtlustatud keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) menetlusega. Menetlused on etappide kaupa lõimitud ning ühtlustatud on koostöö ja kaasamise nõudeid. Teadete avalikustamine ja isikute kaasamine toimuvad samal ajal. Ühest küljest võimaldab see puudutatud isikutel saada rohkem teavet kavandatava tegevuse ja selle mõjude kohta, teisest küljest optimeerib haldusorgani ressursikasutust. Planeeringu tegemise aeg läheb lühemaks, ressurssi kulub vähem ja protsess odavneb.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est