Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Mittevaraline kahju

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-159-14

Riigikohtu 18.02.2015 lahend nr 3-2-1-159-14

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja esitas AS X (kostja) vastu hagi mittevaralise kahju eest 5000 euro suuruse rahalise hüvitise saamiseks.Hagiavalduse kohaselt kannab hageja eluaegset vanglakaristust. Kostja näitas telesaadet, kus teotati hageja au ja head nime, alandati tema väärikust ning riivati perekonna- ja eraelu puutumatust. Maakohus jättis hagi rahuldamata, kuna kahju hüvitamise aluseks olevad asjaolud ei leidnud tõendamist. Hageja esitas apellatsioonkaebuse, mis jäeti ka rahuldamata. Hageja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

1. Ringkonnakohtu otsus tuleb tühistada materiaalõiguse normi vale kohaldamise ja menetlusõiguse normi olulise rikkumise tõttu.

2. Isiku au teotamine ja maine kahjustamine on võimalik nii väärtushinnangu, mh ebakohase väärtushinnangu kui ka tegelikkusele mittevastava asjaolu õigusvastase avaldamisega. Väärtusotsustus väljendub isikule antud hinnangus, mis oma sisu või vormi tõttu võib olla konkreetses kultuurikeskkonnas halvustava tähendusega. Väärtushinnangut on küll võimalik põhjendada, mitte aga tõendada selle sisu tõesust või väärust. Faktiväide on aga põhimõtteliselt kontrollitav, selle tõesus või väärus on kohtumenetluses tõendatav.

3. Kui isiku kohta avaldatakse, et ta on toime pannud kuritegusid, siis ei ole tegemist mitte arvamuse avaldamisega, vaid asjaolu, st faktiväite avaldamisega. Juhul kui faktiväide on isiku au teotav (tema mainet kahjustav), siis tuleb sellise faktiväite avaldamise õigusvastasust hinnata võlaõigusseaduse (VÕS) § 1045 lõike 1 punkt 4, § 1046 ja § 1047 järgi. Isikule kuritegude toimepanemise omistamine on igal juhul tema au teotav. Au teotamise õigusvastasuse tuvastamisel tuleb muu hulgas arvestada rikkumise liiki, põhjust ja ajendit, samuti suhet rikkumisega taotletud eesmärgi ja rikkumise raskuse vahel.

4. Isikuandmete kaitse seaduse (IKS) § 11 lõige 2, mille eesmärgiks on IKS-i eelnõu seletuskirja järgi vältida sõnavabaduse ülemäärast piiramist, võib isikuandmeid ilma andmesubjekti nõusolekuta ajakirjanduslikul eesmärgil töödelda ja avalikustada meedias, kui selleks on ülekaalukas avalik huvi. IKS § 11 lg-s 2 sätestatud erand (isikuandmete avaldamine andmesubjekti nõusolekuta) on rakendatav seega vaid juhul, kui koos esinevad kõik viidatud sättes nimetatud kolm tingimust: avalikustamiseks on ülekaalukas avalik huvi, see on kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega ning andmesubjekti ei kahjustata ülemäära. IKS § 11 lg-st 1 ei tulene, et juba avalikustatud isikuandmete uueks töötlemiseks ei peaks olema seaduslikku alust. Kui isikuandmed on seaduse alusel ilma andmesubjekti nõusolekuta varem mingis vormis avalikustatud (nt andmete avaldamine asja avalikul arutamisel kriminaalmenetluse seadustiku kohaselt), siis ei tähenda see, et edaspidi võib neid isikuandmeid piiramatult ja korduvalt avalikustada.

5. Isiku au teotamine väärtushinnanguga on õigusvastane, kui väärtushinnang on ebakohane. Lisaks võib väärtushinnangu ebakohasus ilmneda ebasündsast väljendusviisist. Kuna saade ei sisaldanud ebasündsat väljendusviisi, ei saa hageja kohta väärtushinnangu avaldamist pidada praegusel juhul õigusvastaseks.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse ja saatis asja ringkonnakohtusse uueks läbivaatamiseks.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est