Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Maksuotsuste tühistamine käibemaksu määramise kohta

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-75-14

Riigikohtu 19.02.2015 lahend nr 3-3-1-75-14

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Maksu- ja Tolliameti (MTA) maksuotsusega määrati OÜ-le X (kaebaja) tasumisele kuuluvat käibemaksu 767 736 krooni. OÜ X esitas MTA-le vaide, mis jäeti rahuldamata. OÜ X esitas halduskohtule kaebuse maksuotsuse tühistamiseks. Uue maksuotsusega muutis MTA varasemat maksuotsust, jättes jõusse varasema maksuotsuse resolutiivosa, millega kohustati OÜ X tasuma käibemaksu 767 736 krooni. OÜ X esitas uue maksuotsuse peale vaide, mis jäeti rahuldamata. Kaebaja pöördus halduskohtusse mõlema maksuotsuse tühistamise nõudes. Nii halduskohus kui ka ringkonnakohus jättis kaebaja kaebuse rahuldamata. Kohtud leidsid, et muudetav ning muutev haldusakt moodustavad materiaalselt ühtse haldusakti ning et esialgse maksuotsuse resolutsioon kehtib hilisemas maksuotsuses toodud põhjendustel. Kaebaja esitas kassatsioonkaebuse.

Kohtu seisukoht

1. Maksukorralduse seaduse (MKS) § 101 lõike 1 punkt 1 kohaselt võib maksuotsust muuta või kehtetuks tunnistada maksukohustuslase nõusolekul või taotlusel. Taotlusena selle sätte tähenduses tuleb mõista ka maksuhaldurile esitatud vaides või halduskohtule esitatud kaebuses sisalduvat haldusakti tühistamise nõuet. Uues või muudetud maksuotsuses võib maksuhaldur muuta näiteks maksu määramise õiguslikku alust või viidata uutele tõenditele. Oluline on sealjuures jälgida, et uus või varasemat maksuotsust maksukohustuslase kahjuks muutev maksuotsus oleks tehtud MKS §-s 98 sätestatud aegumistähtaega järgides.

2. Haldusaktil, millega muudeti algset maksuotsust, on samad tagajärjed ja samasugune õiguslik toime, mis oleks olnud uuel maksuotsusel. Asjaolu, et muudetav haldusakt oli antud muutva tingimusega, ei piira maksuhalduri õigust vaidlustatud haldusakt tervikuna kehtetuks tunnistada või uue haldusaktiga asendada.

3. Kuna maksuhaldur ei ole üheski haldusaktis ega ka kohtumenetluses viidanud kaebaja võimalikule tahtlikule käitumisele, siis tuleb kohaldada MKS § 98 lg-st 1 tulenevat kolmeaastast aegumistähtaega, mida ka maksuhaldur oma otsuseid tehes on järginud.

4. Käibemaksuseaduse (KMS) § 29 lõike 10 alusel tekkiv maksukohustus arvutatakse maksudeklaratsiooni alusel ning sellele rakendub MKS § 98 lõikes 1 sätestatud aegumistähtaeg. KMS § 29 lg-s 10 sätestatud kohustus maksta käibemaksu võõrandamata kaupadelt tekib maksustamisperioodi viimasel päeval ning tuleb deklareerida vastava maksustamisperioodi käibedeklaratsioonis.

5. Kohtumenetluses on tuvastatud, et OÜ X ei ole teinud kaubaga ühtegi võõrandamistehingut, kuid kassaator väidab, et võõrandamisega samaväärne toime on vara väljanõudeõiguse aegumisel pankrotimenetluses. Kohus nõustub, et kauba võõrandamine leidis aset ajal, kui aegus seadmete väljanõudeõigus AS-lt Y pankrotimenetluses. Väljanõudeõiguse aegumise tulemusena läks õigus kasutada kaupa ning sellega seotud majanduslikke hüvesid (mh kauba võõrandamisest saadud raha)
OÜ-lt X üle AS-le Y (pankrotis) ning see sündmus on käsitatav kauba võõrandamisena KMS § 2 lg 5 tähenduses.

6. Kuna kauba võõrandamine OÜ-lt X AS-le Y (pankrotis) toimus ajal, mil OÜ-l X ei olnud maksukohustuslaste registrist kustutamise päeval võõrandamata kaupa ning käibemaksu määramine KMS § 29 lg 10 alusel on õigusvastane, tuleb vaidlustatud maksuotsused tühistada.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est