Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Lepingueelsed läbirääkimised. Usalduskahjuna hüvitatav kahju

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-168-14

Riigikohtu 04.03.2015 lahend nr 3-2-1-168-14

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja ja kostja olid sõlminud maatüki ostu-müügi eellepingu (eelleping), mille kohaselt kostja pidi mõistliku aja jooksul osa kostja omandatavast kinnistust hagejale müüma. Kostja omandas kinnistu, millest osa võõrandas kolmandale isikule. Hageja tegi kostja kinnisasjale kulutusi eellepingust tulenevate kohustuste täitmiseks, seeläbi kostjat rikastades ja soodustades. Hageja pöördus kohtusse omandiõiguse tunnustamiseks ja hüvitise saamiseks. Maakohus jättis hagi rahuldamata ning ringkonnakohus jättis maakohtu otsuse resolutsiooni muutmata. Hageja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

1. Ringkonnakohus on ekslikult tõlgendanud võlaõigusseaduse (VÕS) § 14 ning uuel läbivaatamisel tuleb ringkonnakohtul hageja väidete kohta VÕS § 14 kontekstis seisukoht võtta.

2. VÕS § 14 lg 3 kohaselt võivad õiguslikud tagajärjed saabuda aga siis, kui isik läbirääkimised pahauskselt katkestab ehk kui see toimub ilma mõjuva (kaaluka) põhjuseta pärast seda, kui teises pooles on tekitatud usaldus, et jõutakse lepingu sõlmimiseni. Seega usaldusvastutuse tekkimise eelduseks on läbirääkimiste käigus teises pooles tekitatud usalduse rikkumine.

3. Kohus leiab, et kuigi üldjuhul tuleb usalduskahjuna hüvitada läbirääkimiste pidamisega otseselt seotud kulutused, võib kohustuse rikkumise asjaoludest tulenevalt käsitletava kahju hüvitamise nõue hõlmata ka lepingueelsete läbirääkimiste ebaõnnestumise tõttu kasutuks muutunud muid kulutusi. Usalduskahjuna hüvitatavaks kahjuks võivad kasutuks osutunud kulutuste kõrval olla ka kulutused, mida tegi lepingu sõlmimist uskunud pool läbirääkimised pahauskselt katkestanud poole eest.

4. Vastutuse korral usalduskahju eest ei saa asetada kahjustatud isikut olukorda, milles ta oleks olnud, kui läbirääkimised oleks lõppenud kehtiva lepingu sõlmimisega, tuleb kahjustatud isik asetada olukorda, milles ta oleks olnud, kui lepingueelseid läbirääkimisi ei oleks toimunud. Ringkonnakohus asja uuel läbivaatamisel peab tuvastama, kas hageja võis kulutuste tegemisel mõistlikult uskuda kostja lubadust lepingule nõutava vormi andmise kohta ja kas kostja kasutas eellepingu tühisust ära enda huvides, hoidudes nõutavas vormis lepingu sõlmimisest.

Riigikohus tühistas ringkonnakohtu otsuse ja saatis ringkonnakohtule uueks läbivaatamiseks.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est