Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Hüvitise maksmine töölepingu ülesütlemise etteteatamistähtaegasid järgimata jätmise korral

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-172-14

Riigikohtu 25.02.2015 lahend nr 3-2-1-172-14

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja töötas AS-s X (kostja) juures. Hageja sai töökohustusi täites vigastada, mille tulemusena kaotas töövõime. Kostja ütles hageja töölepingu erakorraliselt üles. Hageja esitas töövaidluskomisjonile avalduse. Töövaidluskomisjon rahuldas hageja avalduse osaliselt, mõistes kostjalt hageja kasuks hüvitise töölepingu erakorralisest ülesütlemisest vähem ette teatamise eest. Kostja esitas hagi maakohtusse, mis jäeti rahuldamata ja kostjalt hageja kasuks hüvitis välja mõistmata. Hageja esitas apellatsioonkaebuse, mis rahuldati. Kostja esitas kassatsiooni.

Kohtu seisukoht

1. Ringkonnakohtu otsus tuleb tühistada materiaalõiguse normi vale kohaldamise ja menetlusõiguse normi olulise rikkumise tõttu.

2. Töölepingu seaduse (TLS) § 97 lg-s 2 sätestatud tähtajad on seotud töötaja töösuhte kestusega tööandja juures, mis käesoleval juhul oli üle kümne aasta. Kui tööandja ütleb töölepingu TLS § 88 lg 1 p 1 alusel erakorraliselt üles töötaja töövõime vähenemisel terviseseisundi tõttu, on ta üldjuhul kohustatud järgima TLS § 97 lg-s 2 sätestatud etteteatamistähtaegu.

3. Ringkonnakohus vaidluse lahendamisel ei arvestanud kostja esitatud kõigi asjaoludega ega kaalunud piisavalt poolte huve. Samuti ei ole ringkonnakohus oma otsuses kõiki esitatud seisukohti põhjendanud. Asja uuel lahendamisel tuleb ringkonnakohtul kõiki asjaolusid ja poolte huve arvestades võtta põhjendatud seisukoht, kas kostjal on kohustus maksta hagejale hüvitist TLS § 100 lg 5 alusel.

Riigikohus rahuldas kassatsiooni osaliselt, saates asja uueks lahendamiseks ringkonnakohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est