Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Välisriigi seaduse kohaldamine töösuhetes

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-187-13

Riigikohtu 05.03.2014 lahend nr 3-2-1-187-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolu

Hageja (töötaja) esitas hagi kostja (tööandja) vastu vähem makstud töötasu, puhkusetasu ning hüvitiste saamiseks. Pooled vaidlesid selle üle, kas hageja oli Soome Vabariigis tööülesandeid täites töölähetuses. Hageja seisukohalt maksis kostja hagejale lähetus- ja päevaraha, kuid ei maksnud hagejale töötasu Soome Vabariigis kehtestatud töötasu alammääras. Kostja vaidles hagile vastu leides, et hageja ei olnud töölähetuses. Maakohus jättis hagi rahuldamata, kuid ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse ja tegi uue otsuse, millega rahuldas hagi osaliselt. Pooled pöördusid Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

  1. Ringkonnakohtu otsus tuleb tühistada materiaalõiguse normi vale kohaldamise ja menetlusõiguse normi olulise rikkumise tõttu.
  2. Hagejale tuleb töötasu maksta Soome Vabariigis kehtivas aiandustöötajate kollektiivlepingus kehtestatud alammääras. Üldkohalduvad kollektiivlepingud on Soome Vabariigis siduvad kõigile selle valdkonna tööandjatele sõltumata sellest, kas tööandja kuulub tööandjate liitu.
  3. Ekslik on ringkonnakohtu arusaam, et töölähetuseks töölepingu seaduse tähenduses ei saa pidada kümnekuulist töötamist Soome Vabariigis, ilma et hageja oleks tegelikult Eesti Vabariigis töötanud või tema töö tegemise kohta Eesti Vabariigis oleks kindlaks määratud. Töölähetus võib poolte kokkuleppel olla ka tähtajatu.
  4. Olukorras, kus pooled olid kokku leppinud, et kohalduvaks õiguseks on Eesti Vabariigi õigus, said kohtud Soome Vabariigi õigust kohaldada vaid siis, kui see tagab hagejale samasuguse kaitse, kui on ette nähtud Soome Vabariigi õiguse imperatiivsete sätetega. Lähetustasu puhul ei kuulu Soome Vabariigi õigus kohaldamisele ning järelikult makstakse töötajale lähetustasu lisaks töötasule, mitte töötasu osana.

Riigikohus rahuldas osaliselt poolte kassatsioonkaebused ja saatis asja uueks läbivaatamiseks ringkonnakohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est