Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Raamatupidamise Toimkonna ettepanekud RTJ-de 6 ja 12 muutmiseks

Lähtudes aruandekohustuslastelt saadud küsimustest ja tagasisidest otsustas Raamatupidamise Toimkond avaldada ettepaneku RTJ-de nr 6 ja 12 muutmiseks tagasiulatuva rakendamisega aastaaruannetele, mis koostatakse 01.01.2013 ja hiljem algavate aruandeperioodide kohta.

Muudatused on mõlemas juhendis tähistatud kollasega. Juhendis RTJ 6 on muutunud paragrahvid 15, 16, 17, 35 ja 37 ning näide paragrahvi 33 järel, samuti on lisatud paragrahv 34A. Juhendis RTJ 12 on muutunud paragrahv 10 ja lisatud paragrahv 11A.

Juhendis nr 6 „Kinnisvarainvesteeringud“ tehakse sisuline muudatus – antakse võimalus kajastada kinnisvarainvesteeringuid soetusmaksumuse meetodil. Varasem arvestuspõhimõte jääb samuti kehtima – kajastamine õiglases väärtuses, kui seda on võimalik mõistliku kulu ja pingutusega hinnata, ning soetusmaksumuse meetodil, kui õiglast väärtust sel viisil hinnata ei saa. Juhendisse lisatakse täiendav paragrahv, mis selgitab, kuidas kaaluda, kas õiglase väärtuse hindamine on leitav mõistliku kulu ja pingutusega.

Alternatiivse arvestuspõhimõtte lubamine kinnisvarainvesteeringute hindamiseks tekitab mittevastavuse SME IFRS-ga. Muudatus otsustati teha, kuna väiksemate ettevõtete hulgas on soetusmaksumuse meetod praktikas väga levinud ning õiglase väärtuse, aga ka mõistliku kulu ja pingutuse hindamine tekitaks neile lisakoormust, millest saadav kasu ei pruugi seda õigustada.

Juhul, kui tagasiside muudatusettepanekutele on toetav, siis võetakse muutunud juhendid vastu pärast kommenteerimisperioodi lõppu (30.04.2014) ning neid on võimalik rakendada juba 2013 majandusaasta aruande koostamisel.

Juhendi nr 12 „Valitsusepoolne abi“ varasemat sisu ei muudeta. Juhendis täpsustatakse, millal võib sihtfinantseerimisega seotud tingimused täidetuks lugeda.

Juhendites tehtavad muudatused avaldatakse eelnõudena avalikuks aruteluks vastavalt raamatupidamise seaduse § 34 lõikele 4 kaheks kuuks. RTJ 12 muudatused on selgitava iseloomuga ning neid võib aruannete koostamisel kohe arvesse võtta.

Raamatupidamise Toimkond ootab teie arvamusi muudatuste kohta kuni 30.04.2014.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est