Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Maamaksu regulatsiooni põhiseaduspärasus

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=222569234

Riigikohtu 29.01.2014 lahend nr 3-4-1-52-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Kaebaja oli ühe kinnistu mõttelise osa omanik. Maksu- ja Tolliamet (MTA) esitas kaebajale maksuteate, milles kohustas kaebajat tasuma maamaksu. Kaebaja esitas halduskohtule taotluse maksuteate tühistamiseks. Halduskohus jättis kohaldamata maamaksuseaduse (MaaMS) § 11 lg 3 ning tunnistas selle põhiseadusega vastuolus olevaks osas, milles see piirab MaaMS-i § 11 lõikes 1 sätestatud maksusoodustuse kohaldamist selliselt, et kaasomandis oleva elamumaa kaasomanikud on maamaksu tasumisest vabastatud elamumaa osas linnas kokku 0,15 ha ulatuses.

Kohtu seisukoht

  1. Korteriomandi puhul lähtutakse maamaksuvabastuse määramisel MaaMS-i § 11 lõikest 1, mille kohaselt on korteriomandi puhul iga korteriomanik vabastatud elamumaa osas maamaksust kuni 0,15 ha (hajaasustuses 2 ha) ulatuses. Seevastu kaasomandis oleva kinnistu puhul jaguneb maksusoodustus 0,15 ha-d (hajaasustuses 2 ha-d) kõigi maatüki kaasomanike vahel. Mõlemal juhtumil on maatükk, millel ehitised asuvad, kaasomandis. Nii kinnistu kaasomanikel kui ka korteriomanikel peab maksusoodustuse saamiseks maatükil asuma nende elukoht. Sellest tulenevalt on võimalik kaasomanikke võrrelda korteriomanikega. Neid koheldakse erinevalt olenevalt sellest, kas maatükil oleva ehitise reaalosad on piiritletud või mitte.
  2. Võrreldavate maamaksu subjektide erinevaks kohtlemiseks peab olema mõistlik ja asjakohane põhjus. Kinnisasja kaasomanike ja korteriomanike suhe maksuobjekti (maatükki) ei ole ühesugune. Kui kinnistu on kaasomandis ja sellel on elamu, mis vastab funktsionaalselt korteriomandile, on kaasomanikel võimalus vältida enda ebasoodsamat kohtlemist sellega, et kinnisomand jagatakse korteriomanditeks. Riive intensiivsust vähendab kaasomanike võimalus jaotada elamu korteriomanditeks. Korruselamu hoidmine kaasomandis ei ole küll taunitav, kuid see ei muuda tõsiasja, et korteriomanikega olemuslikult sarnases positsioonis olevatel kaasomanikel on võimalik ebasoodsam kohtlemine enda tegudega lõpetada. Kui aga kaasomandis olevat elamut ei ole võimalik või mõistlik jaotada korteriomanditeks, nt kuna tegemist on ühepereelamuga, siis ei ole selle võrdsustamine korteriomandiks jaotatud elamutega põhjendatud. Maa säästliku kasutamise tagamisega on kooskõlas soodustuste andmine maade puhul, millel asuvad kortermajad. Taunitav ei ole olukord, et seadusandja püüab soodsamalt kohelda olukordi, kus kinnistul asub rohkem iseseisvas tsiviilkäibes olevaid eluruume.

Riigikohus jättis halduskohtu taotluse rahuldamata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est