Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kohustuse täitmisega viivitamise tuvastamine

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-178-13

Riigikohtu 13.02.2014 lahend nr 3-2-1-178-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja andis kostjale suulise töövõtulepingu alusel enda ja tellija haagise ümberehitamiseks. Hageja väitel tekitas kostja talle kahju sellega, et jättis poolte lepingu tähtaegselt täitmata, mistõttu sattus hageja omakorda tellija ees täitmisega viivitusse ja pidi tellijale maksma leppetrahvi. Pooled vaidlesid selle üle, kas kostja jättis oma lepingust tuleneva kohustuse õigel ajal täitmata, sh kas pooled olid täitmise tähtajas kokku leppinud või tuleneb see seadusest, samuti selle üle, kas hagejal viivituse tõttu tekkinud kahju oli kostjale ettenähtav.

Nii maa- kui ka ringkonnakohus jätsid hagi rahuldamata. Kohtud tuvastasid, et pooltel ei olnud kokkulepet tööde tegemise tähtaja ega tähtpäeva kohta ning seega ei saanudki kostja lepingut rikkuda. Kohtud möönsid, et isegi juhul, kui kostja oleks lepingut rikkunud, ei vastutaks ta kahju eest, sest ei pidanud hagejale tekkivat kahju lepingu sõlmimise ajal ette nägema. Hageja esitas kassatsioonkaebuse.

Kohtu seisukoht

  1. Ringkonnakohtu otsus tuleb tühistada, sest kohtud asusid seisukohale, et kostja ei ole lepingust tulenevat kohustust rikkunud, kuigi ei tuvastanud kostja kohustuse täitmise aega.
  2. Majandus- ja kutsetegevuses ei ole oluline mitte üksnes see, mida kohustust rikkunud isik nägi või pidi lepingu rikkumise tagajärjena ette nägema, vaid ka see, mida samal alal tegutsev mõistlik isik pidi ette nägema. Juhul kui kohustuse täitmisega viivitanud lepingupoolele ei olnud ega pidanudki olema ettenähtav teise lepingupoole leppetrahvi tasumise kohustus kolmandale isikule, võis talle ettenähtav olla kohustus hüvitada kolmandale isikule kohustuse täitmisega viivitamise tõttu tekkinud kahju.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks ringkonnakohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est