Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kahjunõude välistamine maksuhaldurile kindlustusmaksete summeeritult tasumisel

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=222570360

Riigikohtu 28.02.2014 lahend nr 3-2-1-135-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja esitas hagi sellel alusel, et kostjad rikkusid pidevalt kohustust maksta õigel ajal töötasu ning pidada kinni ja maksta töötuskindlustusmakseid ja sotsiaalmaksu. Kostjate tegevuse tõttu jättis töötukassa hagejale töötuskindlustushüvitise määramata põhjendusega, et hagejal ei ole selleks vajalikku töötuskindlustusstaaži. Poolte vahel oli vaidlus selle üle, kas tööandja peab hüvitama töötajale töötuskindlustushüvitisest ilmajäämisega tekkinud kahju vaatamata sellele, et tööandja on töötasu maksnud lõpparvega ja pidanud sellelt kinni ka töötuskindlustusmaksed. Nii maa- kui ka ringkonnakohus jätsid hageja nõuded rahuldamata. Riigikohus andis asja lahendamiseks üle tsiviil- ja halduskolleegiumi vahelisele erikogule.

Kohtu seisukoht

  1. Nii maa- kui ka ringkonnakohtu otsus tuleb tühistada.
  2. Töötuskindlustuse kui sundkindlustuse eesmärk on mh kindlustatule kaotatud sissetuleku osaline kompenseerimine. Erikogu arvates ei ole selle eesmärgiga kooskõlas olukord, kus töötaja kaotab kindlustuskaitse nende kuude puhul, mille eest tööandja on maksnud töötuskindlustusmaksed ette või tagantjärele.
  3. Pelgalt tehnilist laadi takistused, mis ei võimalda kajastada andmekogus tegelikku töötuskindlustusmaksega maksustatava tasu saamise perioodi, vaid kindlustusmaksete laekumisi väljamakse tegemise kuul, ei tohiks kaasa tuua isiku õiguste põhjendamatut piiramist ega ka ülemääraseid negatiivseid tagajärgi tööandjatele, sh kahjunõudeid.
  4. Kui hageja arvates rikkus töötukassa töötuskindlustushüvitise määramata jätmisel tema õigusi, oli tal õigus esitada vaie töötukassale või kaebus halduskohtule. Hageja ei ole töötukassa otsust vaidlustanud.

Riigikohtu erikogu jättis kassatsioonkaebuse rahuldamata ja hagi läbi vaatamata. Lahendile on lisatud kohtuniku eriarvamus.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est