Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Juhatuse liikme vastutus vähemusaktsionäridele õiglase hüvitise määramisel

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-197-13

Riigikohtu 03.03.2014 lahend nr 3-2-1-197-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja (pankrotihaldur) esitas kostja vastu kahju hüvitamise nõude, mis põhines sellel, et kostja määras aktsiate ülevõtmisel vähemusaktsionäridele aktsiate eest väidetavalt liiga madala hüvitise. Hageja on tuginenud juhatuse liikme hoolsuskohustuse rikkumisele, mis seisnes ka selles, et kostja võõrandas äriühingule kuuluvad aktsiad pärast ülevõtmist alla nende tegeliku väärtuse edasi kolmandatele isikutele. Kostja ei tunnistanud hagi ja palus jätta see rahuldamata. Kostja oli seisukohal, et hageja on kaotanud oma nõude kostja vastu, kuna ei pannud nõuet kolmandate isikute vastu maksma täies ulatuses. Kohtud rahuldasid hageja nõude ning kostja esitas kassatsioonkaebuse Riigikohtule.

Kohtu seisukoht

  1. Ringkonnakohtu otsus tuleb tühistada materiaalõiguse normi väära kohaldamise ja menetlusõiguse normi olulise rikkumise tõttu.
  2. Hoolsuskohustus tähendab muu hulgas seda, et juhatuse liige peab olema hoolas, otsuste vastuvõtmiseks piisavalt informeeritud ega tohi võtta äriühingule põhjendamatuid riske. Kuna audiitor on ülevõtmisaruannet kontrollinud, siis ei pidanud kostjal tekkima põhjendatud kahtlust, et ülevõtmisaruandes määratud hüvitis oleks liiga madal.
  3. Kuna vähemusaktsionäridele õiglase hüvitise määramise eesmärgiks on kompenseerida neile täielikult osaluse kaotus, siis ei pruugi õiglane hüvitis ja aktsiate turuhind alati olla üks ja sama. Õiglase hüvitise määramine annab otsustusvabaduse konkreetse summa määramiseks üldistes ja objektiivsetes piirides. Turuhinda saab üldjuhul pidada minimaalseks, mis aktsionäridele tuleks maksta, s.t aktsionärid ei tohi saada hüvitist vähem, kui nad teeniksid aktsiaid vabalt võõrandades.
  4. Kui isikul on või oli kõrvuti rikkujalt kahju hüvitamise nõudega võimalus nõuda kolmandalt isikult tagasi rikkumise tõttu tema poolt tasutu, tuleb seda kahju hüvitamise nõude puhul arvestada. Kahjuna saab käsitada vaid seda osa väidetavast kahjust, mille võrra hageja tagasinõudeõiguse väärtus on kahjuna nõutavast summast väiksem.
  5. Nõude vähendamise kohta seisukoha võtmine on vajalik, et menetlusese oleks selge ja kostjal oleks võimalik aru saada, millisele nõudele ta peab vastu vaidlema ning sellel on ka tähendus menetluskulude seisukohast.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks ringkonnakohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est