Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Tagatise realiseerimine riigihankes

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-189-12

Riigikohtu 18.02.2013 lahend nr 3-2-1-189-12

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja osales koos kaaspakkujaga kostja korraldatud riigihankes. Tagatiseks esitas hageja garantii pangast. Ühispakkujate pakkumus riigihankes oli tunnistatud vastavaks ja edukaks, kuid kaaspakkuja esitas teate pakkumuse tagasivõtmise kohta. Kostja lükkas ühispakkujate pakkumuse tagasi ja esitas pangale nõude garantii väljamaksmiseks. Hageja arvates ei ole kostjal õigust garantiid täitmisele pöörata.

Maakohus jättis hagi ja hagi tagamise taotluse läbi vaatamata. Määruse järgi rikkus hageja vaidluste lahendamiseks kehtestatud kohustuslikku kohtueelset korda ja esitas avalduse kohtule, kellel ei ole avalduse lahendamise pädevust. Ringkonnakohus nõustus maakohtu põhjendustega ja jättis määruskaebuse rahuldamata. Hageja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

1. Ringkonnakohtu määrus tuleb jätta muutmata, sest ringkonnakohus leidis õigesti, et riigihanke raames antud garantii realiseerimise vaidlustamine kostja poolt on avalik-õiguslik vaidlus, mis lahendatakse halduskohtus.

2. Pakkumuse tagatise tagastamise tingimused on sätestatud riigihangete seaduse § 34 lg-s 6. Seega on ka tagatise realiseerimise vaidlustamine hankemenetluse osa.

3. Vaidlust ei muuda eraõiguslikuks garantii eraõiguslik iseloom. Lepinguliste läbirääkimiste reegleid ettenägev hankemenetlus on kuni hankelepingu sõlmimiseni seadusega erandlikult allutatud avalikule õigusele ja halduskohtumenetluse reeglitele.

4. Sarnaselt garantii realiseerimise lubatavuse küsimuse hindamisega on halduskohtu pädevuses ka võimalik hageja nõue kostja vastu garantii alusetu realiseerimisega tekitatud kahju hüvitamiseks.

Riigikohus jättis määruskaebuse rahuldamata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est