Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Planeerimisseaduse, kinnisasja sundvõõrandamise seaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 23.01.2013. Seadus jõustus 01.03.2013.

Seaduse muudatuste eesmärk on lahendada planeerimisseaduse rakendamisel joonehitise planeerimisel tekkinud probleeme, lihtsustada maakonnaplaneeringute menetlemist ning aidata kaasa avalikes huvides vajalike taristute rajamisele.

Sellega seoses tunnistatakse kehtetuks planeerimisseaduse § 30 ja vabastatakse kohaliku omavalitsuse üksused kinnisasja võõrandamisest kehtestatud planeeringu elluviimiseks.

Samuti muudetakse planeerimisseaduse paragrahvi 29¹ lõiget 5 ja sätestatakse, et pärast joonehitise asukohavaliku maakonnaplaneeringu kehtestamist kantakse joonehitise asukoht ja maakonnaplaneeringuga kindlaks määratud maa- ja veealade üldised kasutamistingimused vastavasse varem kehtestatud üldplaneeringusse 30 päeva jooksul maakonnaplaneeringu kehtestamisest arvates.

Lisaks planeerimisseadusele muudetakse ka kinnisasja sundvõõrandamise seadust ja looduskaitseseadust.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est