Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Aegumise kohaldamine töövaidluses

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-6-13

Riigikohtu 06.03.2013 lahend nr 3-2-1-6-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja (tööandja) esitas hagi kostja vastu lepingu rikkumisest tuleneva kahju hüvitamiseks. Hageja väite kohaselt osutas kostja tööandjale konkurentsi tööandja põhikirjas fikseeritud tegevusaladel tööandja juures töötamise ajal. Hageja on tuginenud sellele, et nõude aegumisele kohaldub tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 146 lg-s 1 sätestatud kolmeaastane aegumistähtaeg. Kostja vaidles hagile vastu ja taotles aegumise kohaldamist  töölepingu seaduse (TLS) § 74 lg 4 järgi.

Nii maa- kui ka ringkonnakohus jätsid hageja hagi aegumise tõttu hagiavalduse ja apellatsioonkaebuse rahuldamata. Hageja esitas ringkonnakohtu otsuse peale kassatsioonkaebuse.

Kohtu seisukoht

1. Nii ringkonnakohtu kui ka maakohtu otsus tuleb tühistada materiaalõiguse normi väära kohaldamise tõttu.

2. TLS-i § 74 lg 4 kohaldub juhtudele, kui tegemist on tööülesannete täitmisel tekkinud kahju hüvitamise nõudega. Konkurentsipiirangu kokkuleppega ei määrata kindlaks töötaja tööülesandeid. Sellest tulenevalt ei saa ka konkurentsipiirangu rikkumise tõttu tekkinud kahju käsitada tööülesannete täitmisel tekkinud kahjuna.

3. Kuna tegemist on võlaõigusliku kokkuleppega, kohaldub nõude aegumisele TsÜS-i § 146 lg-s 1 sätestatud kolmeaastane aegumistähtaeg.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks maakohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est