Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Raamatupidajate uued kutsestandardid
Tõnis Blank,
ERK juhatuse esimees,
ERK kutsekomisjoni esimees

Järgmised kutseeksamid toimuvad detsembri alguses. Ootame kõiki oma taset hindama. Seekordsed eksamid on viimased vanade standardite ja formaadi alusel. Kindlasti korraldatakse enne eksameid ka konsultatsioone.

Kutsestandardid

Nõukogude ajal kasutati töötajate oskuste tähistamiseks kategooriaid (II kategooria betoneerija, III kategooria lukksepp, VI kategooria freesija jne). Toona tähendas kõrgem kategooria ka veidi kõrgemat palka. Praegune seis on veel selline, et kutsetunnistuse omamine ei anna otsest palgatõusu. Tööandja võiks (ja peaks) atesteeritud inimese oskusi kõrgemalt hindama.

Kümmekond aastat tagasi hakati taaslooma kutseomistamise ja -hindamise süsteemi Eestis.

Kutsestandard on dokument, mis  kirjeldab kutsetegevust ning  vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit.

Kutsestandard on:

  •        aluseks õppekavade ja koolitusprogrammide koostamisel;
  •        aluseks kompetentsuse hindamisel;
  •        abiks tööandjale ametite kirjeldamisel-tutvustamisel, töötajate värbamisel, ametijuhendite koostamisel;
  •        abiks töötajale, kes soovib saada selgust olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel;
  •        abiks info hankimisel selle kohta, millist töötajat tööturul vajatakse;
  •        aluseks kutsetunnistuste rahvusvahelisel võrdlemisel.

Kutsestandardi koostamine

Eesti Raamaatupidajate Kogu (ERK) juurde moodustatud kutsekomisjon, mis koosneb eri osaliste esindajatest, on valmis saanud uued raamatupidaja kutsestandardid.

Standardid kehtivad alates 7. juunist 2012 ja rakenduvad 2013. aastal. Enne täielikku rakendamist tuleb koostada ka uued hindamisstandardid. Samuti võtab aega koolidel õppekavade vastavusse viimine uute standarditega.

Sel sügisel toimuvad kutseeksamid veel vanadel alustel.  Uutele standarditele üleminek on pikk protsess, mis võib kesta ligi aasta.

8 tasemega kvalifikatsiooniraamistik

Loomisel on 8-tasemeline Eesti kvalifikatsiooniraamistik (EKR), mis sisaldab kõiki ametlikult tunnustatud kvalifikatsioone. Need on üldhariduse, kutsehariduse ja kõrghariduse kvalifikatsioonid ning kutsesüsteemi kaudu antavad kutsekvalifikatsioonid ehk kutsed.

Eesti kutsesüsteemis seni kasutusel olnud 5-tasemeliselt raamistikult üleminek 8- tasemelisele raamistikule toimub järk-järgult, kutsealade kaupa. Raamatupidamise vallas on see töö tehtud. Uued standardid kirjeldavad oodatavaid pädevusi vaadeldavate ja hinnatavatena.
Uue, 8 tasemega standardite süsteemi kohaselt on raamatupidaja kutse valdkonnas kolm taset: 5., 6. ja 7. tase. Kutsenimetused on vastavalt raamatupidaja, vanemraamatupidaja ja juhtivraamatupidaja.

Vanade kutsestandardite alusel välja antud tunnistustele on kutseregistris juba lisatud uue raamistiku tasemenumber. Kutsetunnistusi välja ei vahetata. Soovi korral väljastab register kutsetunnistuse omanikule uue kvalifikatsioonitaseme kohta õiendi.

Endiselt jääb kehtima VÕTA kord (varasemate õpingute ja töö arvestamine), mille alusel saab kutsetunnistuse kehtivusaega pärast viit aastat pikendada eksameid tegemata.

Mõned väljavõtted uutest standarditest

  • Tase 5 (raamatupidaja)

Raamatupidaja tegeleb põhiliselt finantsarvestusega, kuid ka finantsaruannete analüüsiga, maksuarvestusega, kulu- ja eelarvestusega. Töötamine toimub enamasti juhendamisel.

Kutsealane ettevalmistus – soovitav erialane kutseharidus keskhariduse baasil ja/või eelnev töökogemus raamatupidajana ja/või läbitud raamatupidamise täienduskoolitus.

Täpsemalt kõigist nõuetest:
http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10438332/pdf/raamatupidaja-tase-5.1.et.pdf

  • Tase 6 (vanemraamatupidaja)


Vanemraamatupidaja tegeleb finantsarvestusega, juhtimisarvestusega, kuluarvestusega, finantsaruannete analüüsiga, maksuarvestusega ja eelarvestusega.

Vanemraamatupidaja töö eeldab märkimisväärset vastutust ja iseseisvust ning vajadusel teiste meeskonnaliikmete kontrollimist ja juhendamist.

Kutsealane ettevalmistus – üldjuhul on nõutav bakalaureusekraad või rakenduskõrgharidus ja kaheaastane töökogemus raamatupidajana. Vajalik on pidev enesetäiendamine.

Täpsemalt kõigist nõuetest:
http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10438398/pdf/vanemraamatupidaja-tase-6.7.et.pdf

  • Tase 7 (juhtivraamatupidaja)

Juhtivraamatupidaja tegeleb finantsarvestusega, juhtimisarvestusega, kuluarvestusega, finantsaruannete analüüsiga, maksuarvestusega, eelarvestusega ja audiitorkontrolliga.

Juhtivraamatupidaja peamised tööülesanded on igapäevase raamatupidamise töö planeerimine ja juhtimine, teiste töötajate juhendamine ning järelevalve teostamine; eelarvete ning finantsaruannete ettevalmistamine; kulutuste kontroll, finantstegevuse analüüs ning ressursside efektiivse kasutamise tagamine. Juhtivraamatupidaja teeb erinevaid tehnilisi või erialaseid keerulisi operatsioone. Juhtivraamatupidaja vastutab alluvate töö eest.

Kutsealane ettevalmistus – nõutav kõrgharidus, üldjuhul magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Nõutav on viie aasta pikkune töökogemus raamatupidajana. Vajalik pidev enesetäiendamine.

Täpsemalt kõigist nõuetest:

http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10438495/pdf/juhtivraamatupidaja-tase-7.7.et.pdf

ERK on väljastanud ligikaudu 1900 raamatupidaja I taseme (uus 5. tase) ja 70 II taseme (uus 6. tase) kutsetunnistust.

Mida rohkem on atesteeritud raamatupidajaid tööturul, seda rohkem väärtustame oma kutset.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est