Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Üldkoosoleku teates sisalduv teave

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-16-8010/36

Riigikohtu 29.11.2017 lahend nr 2-16-8010/36

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja I ja hageja II esitasid maakohtule hagi tuvastamaks kostja üldkoosolekul vastu võetud nõukogu liikmete valimise otsuse tühisuse, mille kohus rahuldas. Kostja esitas apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus jättis rahuldamata. Kostja pöördus kassatsioonkaebusega Riigikohtusse.

Riigikohtu seisukoht

1. Tulenevalt äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 294 lõike 4 punktist 9 peab üldkoosoleku teates sisalduma teave aktsionäride esitatud eelnõudega tutvumise asukoha kohta. Olukorras, kus teates sisaldub üleskutse võtta üldkoosolekuga seotud küsimustes ühendust juhatuse liikmega ning lisatud on juhatuse liikme nimi koos telefoninumbriga, ei ole teave piisav lugemaks aktsionäride esitatud eelnõu kättesaadavaks tegemise nõue täidetuks.

2. Üldkoosoleku tühisust ei too kaasa aktsionäride koostatud eelnõu kättesaadavaks tegemine üksnes juhul, kui tegemist on aktsionäride poolt kokku kutsutud koosolekuga.

3. Olukorras, kus kokkukutsumise korra rikkumine selgub alles koosolekul, ei ole hea usu põhimõttest tulenevalt nõutav, et aktsionär koosolekult lahkuks, vaid piisab otsuse tegemisele vastu vaidlemisest tõlgendades ÄS-i § 172.1.

4. E-kirjaga tekib majandus- ja kutsetegevuses tegutseval isikul üldjuhul mõistlik võimalus tutvuda teabega hiljemalt järgmisel päeval, pärast e-kirja saabumist saaja või tema valitud teenusepakkuja serverisse. Kui e-kirja saabumisele järgnev päev langeb nädalavahetusele, saab tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 69 lõike 2 järgi eeldada, et majandus- ja kutsetegevuses tegutseval isikul tekib mõistlik võimalus kirjaga tutvuda järgmisel tööpäeval.

Riigikohus jättis kassatsioonkaebuse rahuldamata ja ringkonnakohtu otsuse muutmata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est