Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Ühisomandi kasutuseeliste väärtus

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-14-11930/96

Riigikohtu 01.11.2017 lahend nr 2-14-11930/96

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja esitas hagi abielu lahutamiseks ja ühisvara jagamiseks, seejärel loobus osaliselt nõudest kohtuvälise lahutuse tõttu. Kostja esitas vastuhagi ühisvara jagamise viisile. Maakohus rahuldas hagi ja vastuhagi osaliselt, kuna pooled loobusid osadest nõuetest. Hageja ning kostja esitasid apellatsioonkaebused ning ringkonnakohus leidis, et mõlemad kaebused on põhjendatud, mille tõttu tühistas osaliselt maakohtu otsuse. Hageja ja kostja pöördusid kassatsioonkaebustega Riigikohtusse.

Riigikohtu seisukoht

1. Ühisomandis oleva eseme puhul on vaja välja selgitada eseme kasutuseeliste turuhind tsiviilseadustiku üldosa seaduse (edaspidi TsÜS) § 65 mõttes. Korteriomandi kasutuseeliste väärtuse saab määrata korteri üürimisel saadava üüri järgi.

2. Abikaasadel saab teineteise vastu olla asjaõigusseaduse (edaspidi AÕS) § 70 lõike 6 ja § 71 lõike 2 kohaselt kasutuseeliste saamise nõue, kuid ühisomandi eripära arvestades ei saa üht abikaasat panna maksma teisele, vaid nõude maksmapanekuks tuleb abikaasade ühisvara hulka kuuluv kasutuseelis omavahel jagada. Kasutuseeliste väärtuse arvestamise lähtekohaks on asjaolu, mille kohaselt on kummalgi abikaasal õigus saada eelduslikult pool kasutuseeliste väärtusest, kuid ühise kasutuseelise saamise õiguse väärtus on madalam kui ainuomandis oleva.

3. Selleks, et kohus saaks langetada otsuse ühisvara väärtuse vähenemise kohta, peab hageja lisaks asjaolude kirjeldamisele ja raamatupidamise ülevaate esitamisele, väljendama selgelt, millises ulatuses on teise poole tegevuse tulemusena ühisvara väärtus vähenenud ning nõudma samas ulatuses perekonnaseaduse (edaspidi PKS) § 34 lõike 3 järgi hüvitist ühisvarasse ja selles osas ühisvara jagamist.

Riigikohus rahuldas kostja kassatsioonkaebuse osaliselt, jättis hageja kassatsioonkaebuse rahuldamata ning tühistas ringkonnakohtu otsuse resolutsiooni osas.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est