Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Töölepingu sõlmituks lugemine

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-16-5811/34

Riigikohtu 19.01.2018 lahend nr 2-16-5811/34

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Töötaja esitas Tööinspektsiooni töövaidluskomisjoni avalduse töötasu ja hüvitise saamiseks, mis rahuldati osaliselt. Tööandja esitas maakohtule avalduse vaadata töövaidluskomisjonile esitatud avaldus läbi hagina ja jätta töötaja nõue rahuldamata. Töötaja esitas maakohtule hagi töötasu ja hüvitise välja mõistmiseks, mille kohus jättis rahuldamata. Hageja esitas apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus jättis rahuldamata. Hageja esitas Riigikohtusse kassatsioonkaebuse.

Riigikohtu seisukoht

1. Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 4 lõike 2 kohaselt sõlmitakse tööleping kirjalikult ning loetakse sõlmituks ka juhul, kui töötaja asub tegema tööd, mille tegemist võib vastavalt asjaoludele eeldada üksnes tasu eest. Selleks, et töölepingu saaks TLS § 4 lõike 2 teise lause järgi lugeda sõlmituks töötaja tööle asumisega, ei piisa töötaja tööle ilmumisest, vaid tööandja ei tohi ka töötaja tööle asumisele vastu vaielda.

2. TLS § 4 lõike 4 kohaselt ei too TLS § 4 lõikes 2 sätestatud vorminõude järgimata jätmine kaasa töölepingu tühisust. TLS § 4 lõiget 4 tuleb tõlgendada viisil, et töölepingu sõlmimine on võimalik ka muus vormis kui kirjalikult või töötaja tööle asumisega.

3. TLS § 4 lõigetest 2 ja 4 koosmõjus § 1 lõikega 3 ja § 2-ga tuleneb, et tööandja ei saa taotleda lepingu sõlmimist mingis teatud vormis. Töölepingu puhul ei kohaldu võlaõigusseaduse § 11 lõikes 2 sätestatu, mille kohaselt ei loeta lepingut sõlmituks enne, kui lepingule on antud ettenähtud vorm.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse osaliselt, tühistas ringkonnakohtu otsuse ja saatis asja samale kohtule uueks läbivaatamiseks.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est