Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Põhiseadusvastane kohustus rahastada munitsipaalkoolis õppimist

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=5-17-8/8

Riigikohtu 09.11.2017 lahend nr 5-17-8/8

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

2010. aastal jõustus põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (edaspidi PGS). Vallavolikogu otsustas 2017. aastal esitada Riigikohtule taotluse tunnistada põhiseaduse vastaseks olukord, kus riik ei ole kehtestanud regulatsiooni PGS § 83 lõikes 1 sätestatud kohustuse täitmiseks riigieelarvest, kui Riigikohtu hinnangul on eelmainitud kohustus riiklik. Kohustuse riiklikuks mittetunnistamisel palus vallavolikogu alternatiivselt tunnistada PGS § 83 lõige 1 põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks.

Riigikohtu seisukoht

1. Eesti Vabariigi põhiseaduse (edaspidi PS) § 154 lõikest 2 lähtuvalt tuleb kohalikule omavalitsusele (edaspidi KOV) seadusega pandud riikliku kohustusega seotud kulud katta riigieelarvest. Kohustusliku kohaliku ülesande täitmisel peab omavalitsusüksusele jääma kaalutlusruum selle ülesande täitmise viisi valikul. KOV-le seadusega pandud kohustust teise omavalitsusüksuse munitsipaalkooli pidamise ülesande täitmisel, kokkulepet sõlmimata ja kaasarääkimise õigust omamata, kohaliku ülesande täitmiseks pidada ei saa.

2. Igaühe õiguse haridusele ja selle kättesaadavuse sätestab PS § 37. KOV-il lasub kohustus tagada kõigile ühetaoline võimalus käia munitsipaalkoolis, kuid puudub kohustus hariduse omandamist rahastada eraüldhariduskoolide kaudu. KOV-i kohustus oma elaniku teise omavalitsusüksuse munitsipaalkoolis õppimise rahastamine on põhiseadusest tulenevaks vältimatuks kohustuseks üksnes juhul, kui KOV ei ole loonud oma rahvastikuregistri järgsele elanikule võimalust omandada haridust enda munitsipaalkoolis. PS § 37 lõikest 2 ei tulene aga KOV-i kohustust osaleda rahvastikuregistri järgsest elanikust õpilase õppekulude hüvitamisel mistahes juhul, kui õpilane on vanema või eestkostja kokkuleppel teise KOV-iga asunud õppima vabale õppekohale teises munitsipaalkoolis.

3. Kui seadusandja on otsustanud, et teise omavalitsusüksuse munitsipaalüldhariduskooli rahastamisel osalemise kohustus on KOV-il ka õpilaste puhul, kellele on tagatud võimalus saada haridust oma elukohaks oleva omavalitsusüksuse koolis, on tegemist KOV-ile pandud riikliku kohustusega tulenevalt PGS § 83 lõikest 1.

4. Kui riik kohustab omavalitsusüksusi kandma teise omavalitsusüksuse üldhariduskoolide tegevuskulud juhul, kus KOV-id suudavad oma koolides pakkuda kohta kõigile õigustatud isikutele, võib tekkida olukord, kus nõrgestatakse KOV-ide võimet täita nende põhiülesannet, kulutades enda kohustuste täitmiseks vajalikku raha riigi kohustuste täitmiseks. See võib ohustada PS § 37 lõikes 1 sätestatud hariduspõhiõigust kvaliteetsele tasuta haridusele KOV-i koolides ning ei vasta sama paragrahvi lõikes 2 sätestatud eesmärgile ega mõttele.

5. PS § 154 lõike 2 kohaselt kaetakse seadusega KOV-ile pandud riiklike kohustustega seotud kulud riigieelarvest, mistõttu peab selline kulude katmine olema õiguslikult sätestatud. Seetõttu on PS § 154 lõikega 1 ja 2 vastuolus selliste õigustloovate aktide andmata jätmine, mis sätestaksid omavalitsuse üksustele PGS § 83 lõikega 1 pandud kohustuste rahastamise riigieelarvest, kui KOV on taganud kõigile oma rahvastikuregistri järgsetele elanikele võimaluse õppida oma munitsipaalkoolis.

6. Riigieelarve peab kajastama kulusid, mis PS § 154 lõike 2 teise lause kohaselt tekivad KOV-idele pandud riiklike kohustustega seotud kulude katmisel (kõikehaaravuse põhimõte), ning riigieelarves peab olema selgelt ja läbinähtavalt kindlaks määratud see, kui palju ühe või teise kohalikele omavalitsustele pandud riikliku kohustuse täitmiseks raha eraldatakse (läbipaistvuse põhimõte).

Riigikohus rahuldas vallavolikogu taotluse ja tunnistas põhiseadusega vastuolus olevaks selliste õigustloovate aktide andmata jätmise, mis sätestaksid kohaliku omavalitsuse üksusele PGS § 83 lõikega 1 pandud kohustuste rahastamise riigieelarvest.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est