Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kinnisasjale ehitamise võimaluse puudumine

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-15-18582/47

Riigikohtu 22.11.2017 lahend nr 2-15-18582/47

Viited õigusaktidele:

VÕS § 217 lg 2 p 2

Asjaolud

Hagejad esitasid maakohtule hagi kohustamaks kostjat tagastama müügilepingu alusel üle antud summa, mille kohus jättis rahuldamata. Hagejad esitasid apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus jättis rahuldamata. Hagejad pöördusid kassatsioonkaebusega Riigikohtusse.

Riigikohtu seisukoht

1. Võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) § 217 lõigetest 1 ja 2 tulenevalt on tähtis, kas müüja andis ostjale üle kinnisasja, millele on võimalik ehitada ning kumb lepingupool kannab ehitamise võimaluse puudumise riski.

2. Vaidluses müügilepingu rikkumise üle ei saa üksnes ehitusloa andmisest keeldumise otsusega tõendada, et kinnisasjale ehitamine on võimatu. Huvitatud isiku selgitustaotlusele kinnisasja ehitamise võimalikkuse kohta vastava pädeva organi vastus on halduse toiming, mis kujutab endast haldusorgani loamenetlusele eelnevat hinnangut ehitusloa taotluse eduväljavaadete kohta. Ehitusloa taotlemine ja selleks ehitusprojekti koostamine on seotud märkimisväärsete rahaliste kulutustega ning huvitatud isikut ei ole mõistlik sundida neid kulutusi tegema, kui väljavaade haldusorganilt ehitusloa saamiseks suure tõenäosusega puudub.

3. Kinnisasja kasutamisel elamiseks eeldatakse, et sellele on võimalik rajada ka eluase ning kui seda teha ei saa, on tegemist eelduslikult VÕS § 217 lõike 2 punktis 2 sätestatud lepingueseme puudusega, mille korral saab müüja oma vastutuse välistada üksnes siis, kui ta on puuduse enne müügilepingu sõlmimist ostjale avaldanud. Asja kasutatavus vastavalt kokkulepitud lepingutingimustele ei või olla ostjale ebamõistlikult koormav. Kui kinnisasja müügilepingu kohaselt pidi saama sellele ehitada, siis ei vasta asi lepingutingimustele mitte üksnes siis, kui sellele ehitamine ei ole välistatud, vaid ka siis, kui sellele ehitamine eeldab ostjalt ebamõistlikke pingutusi, sealhulgas näiteks kohtusse minek selleks, et kinnisasjale ehitamise õigust oleks võimalik faktiliselt teostada.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse, tühistas ringkonnakohtu otsuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks samale ringkonnakohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est