Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kahjuhüvitis töövõtulepingu rikkumisel

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-15-6034/75

Riigikohtu 08.11.2017 lahend nr 2-15-6034/75

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja esitas maakohtule OÜ vastu hagi kahjuhüvitise väljamõistmiseks, mille kohus rahuldas osaliselt. Hageja ja kostja esitasid apellatsioonkaebused. Ringkonnakohus tühistas eelneva kohtuotsuse ja rahuldas hageja nõude osaliselt. Kostja pöördus kassatsioonkaebusega Riigikohtusse.

Riigikohtu seisukoht

1. Alama astme kohtuga võrreldes vastupidise järelduse tegemisel rikub kõrgem kohus kohtuotsuse põhjendamise kohustust tulenevalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku (edaspidi TsMS) § 436 lõikest 1, § 442 lõikest 8, § 653 ning § 654 lõigetest 4 ja 5. Üksnes üldsõnaline viide kohtu poolt ei ole alama kohtu otsusega võrreldes piisav vastupidise sisuga lahendi tegemiseks.

2. Võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) § 645 lõiget 1 saab kohaldada ainult poolte sätte kohaldamise taotlemisel või tuginemisel asjaoludele, mis annavad VÕS § 645 lõike 1 kohaldamiseks aluse. Asjaolu või väidet, mis asetab pooled uude olukorda, tuleb kohtul pooltega arutada ja anda võimalus seisukoha esitamiseks. Kohus peab VÕS § 645 lõike 1 kohaldamiseks hindama töö puuduste olemust ja töövõtja käitumist, samuti tuleb hinnata iga puuduse puhul eraldi, kas see on tekkinud töövõtja tahtluse või raske hooletuse tõttu ning kas töövõtja pidanuks sellest puudusest teadma.

3. Töövõtja on töölepingu täitmisel kohustatud tagama tellija asjade säilimise ja vältima nende kahjustumist, samastades analoogia põhjal VÕS § 620 lõikega 2, mille kohaselt peab käsundisaaja ära hoidma kahju tekkimise käsundiandja varale. Kuivõrd töövõtuleping on teenuse osutamisele suunatud leping, on töövõtjal tellija vara suhtes samasugune kaitsekohustus kui käsunduslepingu korral.

Riigikohus tühistas ringkonnakohtu otsuse kahjuhüvitise osas ning saatis samale kohtule uueks läbivaatamiseks. Kassatsioonkaebus rahuldati osaliselt.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est