Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Juhatuse liikme vastutus juriidilise isiku kohustuste täitmata jätmisel

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=4-16-5811/27

Riigikohtu 17.11.2017 lahend nr 4-16-5811/27

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Keskkonnainspektsioon karistas MTÜ-d rahatrahvidega nõuetekohase patarei- ja akujäätmete käitlemise täitmata jätmise eest. MTÜ esitas maakohtule kaebuse, mis rahuldati osaliselt. MTÜ esitas maakohtu otsuse peale kassatsioonkaebuse Riigikohtule.

Riigikohtu seisukoht

1. Eesti Vabariigi põhiseaduse (edaspidi PS) § 48 lõikes 4 kirjeldatud põhimõte, mille kohaselt saab mittetulundusühingule trahvi määrata vaid kohus, on samamahuline PS § 146 lõikes 1 sätestatuga. Seega tuleb mittetulundusühingule kohtuvälise menetleja poolt väärteo toimepanemise eest rahatrahvi määramist sisustada PS § 146 lõike 1 senise tõlgenduspraktika kontekstis, mistõttu ei ole PS § 48 lõike 4 järgi välistatud mittetulundusühingu karistamine kohtuvälise menetleja poolt rahatrahviga seni, kuni mittetulundusühingul on võimalik taotleda väärteoasja täiemahulist lahendamist kohtus.

2. Karistusseadustiku (edaspidi KarS) § 14 lõikest 1 tulenev juriidilise isiku omistamisnorm näeb ette tuletatud vastutuse põhimõtte, mille kohaselt tuleb juriidilise isiku vastutus avada tema organi liikme, juhtivtöötaja või pädeva esindaja tegevuse kaudu, sest juriidiline isik kui õiguslik abstraktsioon saab toimida üksnes füüsilise isiku kaudu. Juriidiline isik vastutab vaid siis, kui tegu vastab süüteokoosseisule, on õigusvastane ja isik on selle toimepanemises süüdi tulenevalt KarS § 2 lõikes 2 sätestatud deliktistruktuuri elementidest. Kui puudub mõni elementidest teo toimepannud füüsilise isiku käitumises, on juriidilise isiku karistamine välistatud.

3. KarS § 14 lõikes 1 sätestatud isiku tegevusetuse koosseisupärasuse hindamisel tuleb näidata, et tegutsemiskohustus oli konkreetsel füüsilisel isikul ning milline oli nõutav tegu, mis tegemata jäeti. Siiski ei saa juriidilise isiku ja tema juhatuse liikme kohustusi samastada ning üldjuhul juhatuse liige juriidilise isiku kohustuste täitmata jätmise eest isiklikult ei vastuta. Selline vastutus nõuab eraldi õiguslikku alust, mis paneks tegutsemiskohustuse juriidilise isiku kõrval ka juhatuse liikmele isiklikult.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse osaliselt, tühistas maakohtu otsuse ning lõpetas väärteomenetluse MTÜ tegevuse üle.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est