Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Garantiinõude loovutamine

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-16-13381/26

Riigikohtu 29.11.2017 lahend nr 2-16-13381/26

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

OÜ esitas maakohtule hagi garantiikirjadest tuleneva võlgnevuse ja kahjuhüvitise saamiseks, mille kohus rahuldas. Kostja pöördus ringkonnakohtusse, mille tulemusel tühistas kohus maakohtu otsuse ja jättis hagi rahuldamata. Hageja pöördus kassatsioonkaebusega Riigikohtusse.

Riigikohtu seisukoht

1. Võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) § 164 mõttes nõude loovutamine on käsutustehing tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 6 lõike 3 tähenduses, kuna sellega muudetakse olemasoleva nõudeõiguse kuuluvust. Nõude loovutamise põhiliseks õiguslikuks tagajärjeks on uue võlausaldaja astumine võlasuhtesse eelmise asemele.

2. Nõude loovutamiseks lepingule üldist vorminõuet selle kehtivuse eeldusena seadusest tulenevalt ette nähtud ei ole, mistõttu on loovutamiseks piisav senise ja uue võlausaldaja kokkulepe.

3. Erandi üldpõhimõttest, mille kohaselt on kõik eraõiguslikud nõuded loovutatavad, sätestab VÕS § 166 lõige 1, milles käsitletakse nõudeid, mille esemeks on mitteloovutatavad isiklikud õigused. Mitteloovutatavate isiklike õiguste puhul ei ole nõudele vastava kohustuse täitmata jätmine, mõnele teisele isikule, kohustuse sisu või olemust muutmata võimalik.

4. Hinna alandamist, kui lepinguga kaasnevat kujundusõigust, ei saa loovutada VÕS § 164 alusel, vaid seda saab üle anda üksnes teise poole nõusolekul lepingu ülevõtmise korras VÕS § 179 järgi. Lepingupoole õigus leping üles öelda, isikliku kujundusõigusena, on lahutamatult seotud võlasuhtega, millest see tekkis, mistõttu ei saa ka seda õigust võlasuhtest lahutatuna kasutada, sest vastava kujundusõiguse kasutamine mõjub kogu võlasuhtele tervikuna. Sellised kujundusõigused ei ole eraldi loovutatavad ning neid on võimalik üle anda üksnes koos võlasuhtega tervikuna, st lepingu ülevõtmisega.

5. Garantiijuhtumi esilekutsumise nõue ei ole isiklik kujundusõigus. Garantii ja sellest tulenevad kohustused on tagatavast võlasuhtest sõltumatud ehk mitteaktsessoorsed. Rahaliste kohustuste täitmisele suunatud nõuded on üldjuhul oma olemuse poolest üleantavad ja seetõttu ka loovutatavad, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Seetõttu on garantiinõuet võimalik seaduse kohaselt loovutada lahus nõudest, mille täitmise tagamiseks on see antud. Garantiinõude loovutamisel läheb garantiilepingust tulenev nõudeõigus garandi vastu üle uuele isikule.

6. Nõude lahendamisel ei oma tähtsust, et garantiikirjades on kokku lepitud garantiikirjadest tulenevate õiguste üleandmise keelus ilma garandi eelneva kirjaliku nõusolekuta. VÕS § 166 lõike 2 kohaselt garantiikirjades nimetatud nõude loovutamist keelav kokkulepe kolmandate isikute suhtes ei kehti.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse osaliselt, tühistas ringkonnakohtu otsuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks samale kohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est