Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Eellepingu alusel tasutud tagatisraha tagastamine

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-16-8456/31

Riigikohtu 29.11.2017 lahend nr 2-16-8456/31

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja esitas maakohtule hagi OÜ vastu tagatisraha tagastamiseks, mille kohus rahuldas. Kostja esitas apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus jättis rahuldamata. Kostja pöördus kassatsioonkaebusega Riigikohtusse.

Riigikohtu seisukoht

1. Võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) § 33 lõikest 1 tulenevalt on eelleping kokkulepe, millega pooled kohustuvad tulevikus sõlmima lepingu eellepingus kokkulepitud tingimustel. Kui seaduse kohaselt tuleb leping sõlmida teatud vormis, peab ka eelleping olema sõlmitud samas vormis tulenevalt VÕS § 33 lõikest 2. Kinnisasja omandamisele suunatud võlaõiguslik leping peab olema asjaõigusseaduse § 119 lõike 1 kohaselt notariaalselt tõestatud, mistõttu kehtib samasugune vorminõue ka kinnisasja müügi eellepingu kohta. Vorminõude järgimata jätmisel on tehing tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 83 lõike 1 järgi tühine.

2. Asjaolu, et isik ei ole kokkuleppe sõlmimise ajal kinnistu omanik, ei muuda lepingu olemust. VÕS § 12 lõikest 1 tulenevalt ei mõjuta lepingu kehtivust asjaolu, et lepingu sõlmimise ajal oli selle täitmine võimatu või lepingupoolel puudus lepingu sõlmimise ajal õigus käsutada lepingu esemeks olevat asja või õigust. Samuti ei vabasta see pooli seadusega lepingule ette nähtud kohustusliku notariaalse vormi järgimise kohustusest.

3. Kinnisasja ei käsutata müügi eellepingu ega müügilepinguga, vaid müügi eellepinguga võetakse kohustus sõlmida müügileping ning müügilepinguga võtab müüja kohustuse asi üle anda ja teha võimalikuks omandi üleminek ostjale tulenevalt VÕS § 208 lõikest 1 ehk teha käsutustehing, st sõlmida asjaõigusleping.

4. Kui samas lepingudokumendis on nii müügilepingu eellepingu kui broneerimislepingu elemente ning eelleping on tühine vorminõude rikkumise tõttu, ei saa eeldada, et broneerimisleping oleks tehtud ka ilma tühise eellepingu osata. Kui sõlmitud leping on tervikuna tühine, on õigus selle alusel tasutud tagatisraha tagasi saada tulenevalt VÕS-i § 1028, lähtudes asjaolust, et isiku makstud tagatisraha on antud edasi müüjale, kes on soorituse saajaks VÕS § 1028 lõike 1 kohaselt.

Riigikohus jättis kassatsioonkaebuse rahuldamata ning ringkonnakohtu otsuse resolutsiooni muutmata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est