Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja
 
e magazine titul
PARTNERID

 

TOIMETUSELT
Kõik me oleme tarbijad ja eeldame kauplejatelt pakutavate toodete ja teenuste hindade kohta ausat ja selget teavet. Sellest, mis õigused on tarbijal ja missugune info peab pakutavate toodete juures või osutatavate teenuste hinnakirjas olema esitatud, ei pruugi me aga just väga hästi informeeritud olla. Selle aasta esimesest Plussi numbrist saategi lugeda tarbijakaitseameti turujärelevalve osakonna juristi Sander Sepa ülevaadet sellest, missugune on kohustuslik hinnateave, mis tuleb kaupade väljapanekul ja teenuste hinnakirjas esile tuua. Saagem reklaamiteadlikuks ja osakem jälgida, kas allahindluses lubatud protsendilisest vahemikust on ka tegelikkuses kõigi kaupade puhul kinni peetud ja kas allahinnatud toodete seas ikka on proportsionaalselt nii madalaima kui ka kõrgeima protsendimääraga alla hinnatud tooteid. Tarbija peab saama teha ostuotsuse, lähtudes erinevate tootjate samalaadsete kaupade või erinevate teenusepakkujate samalaadsete teenuste kohta esitatavast objektiivsest infost. Osakem seda infot ka nõuda!

Valikutest ja nende tagajärgedest teadlik tasub olla ka raamatupidamises. Küllap on kõik kuulnud ütlust, et soovitud tulemuse saavutamiseks tuleb valida õige meetod. Seekordsest „Raamatupidamise praktika“ rubriigist saate lugeda vandeaudiitor Toomas Villemsi selgitusi selle kohta, kuidas on emaettevõtjal kontsernis ka konsolideeritud aruannet koostamata võimalik tütarettevõtja välja kuulutatud dividendid pärast aastaaruande kinnitamist kohe omanikele edasi maksta, kajastades tütarettevõtte kapitaliosaluse meetodil.

Ja veel ühest valikust – töökoha valikust ja sellest, kuidas mõjutab valikuid inimeste liikumisvalmidus, samuti meetmetest, mis suurendavad inimeste mobiilsust ja seega ka valikuvõimalusi, räägib Eesti Töötukassa kommunikatsiooninõunik Jekaterina Kalinitševa. Ühtlasi saame teada, kuidas aitab piiriülese koostöö programm INTERREG Eesti ettevõtjail värvata töötajaid Lätist.

Kasulikku lugemist ja ratsionaalseid otsuseid!
 

 

Vihje
     - kättesaadav kõikidele lugejatele
     - ainult ajakirja tellijatele
 
 

 

ASJATUNDJA LUUBI ALL
500-eurone maksuvabastus ja makromajandusprognoosid Kauplejail tuleb tarbijaile esitada korrektne hinnateave Eduka müügi tagab järjepidev areng (viimane osa)
Villu Zirnask

Villu Zirnask,
finantskolumnist

Tarbijakaitseamet must valge

Sander Sepa,
turujärelevalve osakonna jurist,
tarbijakaitseamet

Mikk Maal must valge

Mikk Maal,
Comistar Eesti tegevjuht

 

SEMINAR
Jaak Siim

Jaak Siim

LEADELL Pilv Advokaadibüroo partner
ja vandeadvokaat

Kunst jääda ellu maksuhalduri kirve all

Maksumaksja peaks olema valmis päevaks, mil maksuhaldur alustab tema suhtes kontrolli. Kuidas sellisel juhul käituda? Mida oleks kasulik teada ja millega tuleb arvestada? Kuidas maksukoormust mõistlikkuse piires hoida ja samas seaduse piires tegutseda? Nimetatud küsimustele püütakse vastus anda seminaril, kus käsitatakse järgmisi teemasid.

Toimumisaeg: 22. märtsil 2018 a.

REGISTREERU

 

 

VIDEOSEMINAR
Keijo Lindeberg

Keijo Lindeberg

juhtivpartner/vandeadvokaat

Uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus ja ettevõtte juhatuse liikmete ning raamatupidajate vastutus

Koolituse eesmärgiks on tutvustada uut rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust, mis jõustus osaliselt 27.11.2017. a ning osaliselt 01.01.2018. a. Uuest seadusest tulenevad kõigile ettevõtjatele mitmed täiendavad kohustused, mille rikkumine võib tuua kaasa suure rahalise karistuse või ka aresti. Näiteks on alates 2018. a sügisest kohustus avalikustada tegelik kasusaaja ja selle kohustuse rikkumine võib tuua kaasa kuni 400 000 euro suuruse trahvi. Seega on tegemist seadusega, millest tulenevatest kohustuste peab olema teadlik iga ettevõtja.

OSTA

 

 

 

RAAMATUPIDAMISE PRAKTIKA

Toomas Villems must valge

 

 

Dividendide liikumine kontsernis

Toomas Villems,
vandeaudiitor

 

VAJALIK NÄIDIS
Ivo Nagel must valge

Ivo Nagel
jurist,
Avokaado

Rendilepinguga annab üks isik teisele kasutamiseks eseme, mille kasutamise eest maksab rentnik rendileandjale tasu.

Lepingus saab kokku leppida, kas rentnikul on lubatud seadet ka kolmandatele isikutele kasutamiseks anda või mitte. Ka sellisel juhul, kui seadme kolmandate isikute kasutusse andmine on lubatud, vastutab rentnik rendileandja ees seadme säilimise ja korrashoiu eest.

Üldjuhul eeldatakse, et seadme hoolduse ja remondi ning seotud kulude kandmise kohustus on rentnikul. Rendileandja vastutab hoolduse ja remondi eest ning kannab remondi- ja hoolduskulud tavaliselt olukorras, kus tegemist on lühiajalise rendilepinguga. Sel juhul sisaldub seadme hooldustasu renditasus.

Iseenesest ei ole seadme teisele isikule kasutada andjal kohustust seadme kasutamise eest kindlasti tasu nõuda; võimalik on sõlmida ka tasuta kasutamise leping. Eraisikute omavahelistes suhetes ei ole probleeme, kui seade soovitakse anda teise isiku kasutusse tasuta, kuid ettevõtetevahelistes suhetes tuleb pöörata tähelepanu ka maksuküsimustele. Olenevalt konkreetsest olukorrast ja suhtest tuleb hinnata, kas tasuta kasutusse andmine võiks endaga kaasa tuua erisoodustusmaksu või ettevõtlusega mitteseotud kulude tulumaksu kohustuse.

Juhime tähelepanu ka asjaolule, et kui rendileping on sõlmitud väljaspool rentniku majandus- ja kutsetegevust, on rentnikul õigus tähtajaline leping igal ajal üles öelda, teatades sellest ette vähemalt 30 päeva. Kokkulepe, mille alusel etteteatamistähtaeg on pikem kui 30 päeva, on tühine. Samuti ei ole rendileandjal õigus nõuda lepingu ennetähtaegse lõpetamisega tekitatud kahju hüvitamist.

 
VIDEOKOOLITUS

ISIKUANDMETE KAITSE - RAAMATUPIDAJA UUS MURE

Aldo Vassar

advokaat

Videokoolituse eesmärk on tutvustada uut isikuandmete kaitse üldmäärust ja isikuandmete kaitse seaduse eelnõu. 2016. aasta 14. aprillil kiitis Euroopa Parlament heaks isikuandmete kaitse üldmääruse, millega asendatakse senine andmekaitsedirektiiv. Uus määrus on otsekohalduv, mis tähendab, et koos riiklike rakendusaktidega hakkab see asendama ka senist Eesti isikuandmete kaitse seadust. Määrust hakatakse kohaldama alates 25. maist 2018. a.

 

 

 

RAAMATUPIDAJA KALENDER

Kasulikku infot leiavad siit kindlasti ka juhatuse liige, ettevõtte finants- ja personalijuht, füüsilisest isikust ettevõtja ja töötaja.

 

ASJALIKKU MEILT JA MUJALT
Jekaterina Kalinitševa must valge  Eesti inimeste mobiilsus tööturul kahe maakonna näitel

Jekaterina Kalinitševa,
kommunikatsiooninõunik
Eesti Töötukassa

 

Tööandja peab töötaja töötasu tasaarvestamiseks saama töötajalt kirjaliku nõusoleku, näiteks e-kirja. Üldjuhul tuleb töötaja nõusolek tasaarvestamiseks võtta igaks juhtumiks eraldi, mis tähendab, et seda nõusolekut ei saa vormistada ette, välja arvatud siis, kui on tegemist kokkulepitud telefoni- või kütuselimiiti ületavate summadega.

Näiteks on tööandja töötajaga kokku leppinud, et tolle tööalaste kõnede telefonilimiit on 30 eurot kuus ja samas vormistatakse ka kirjalik kokkulepe, et kui töötaja selle limiidi ületab, siis tehakse järgmise kuu töötasuga tasaarvestus.

Tasaarvestamine võib kõne alla tulla ka näiteks siis, kui töötaja on tekitanud tööandjale kahju. Kirjalik nõusolek on vajalik sõltumata sellest, kas töötajaga on sõlmitud varalise vastutuse kokkulepe või tööandja on tõendanud töötaja süülise kahju tekitamise. Selleks tuleb töötajalt saada eraldi selgesõnaline nõusolek alles pärast kahju tekkimist ja ilma selle nõusolekuta tööandja kahju töötasust kinni pidada ei saa.

Ka siis, kui tööandja on töötajale ekslikult rohkem töötasu maksnud, on vajalik nõusolek kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, ning üksnes töötaja teavitamisest ei piisa. Nõusoleku mittesaamisel võib tööandja pöörduda töövaidlusorgani poole.

Tasaarvestamisel tuleb lähtuda täitemenetluse seadustiku § 132 sätestatud piirangutest.

Tööandja võib töötaja töötasust  ilma nõusolekuta kinni pidada:

·       maksud,

·        nõuded täitedokumendi alusel,

·        ettemaksud ja

·        töölepingu lõppemisel tasu väljatöötamata põhipuhkuse eest.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est