Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Vastutusotsus. Tõendite kogumine

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-56-16

Riigikohtu 15.12.2016 lahend nr 3-3-1-56-16

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Maksu- ja Tolliamet (MTA) tegi isiku X (kaebaja) suhtes vastutusotsuse, millega kohustas teda tasuma OÜ X maksuvõlga 12 436 eurot ja 20 senti. Isik X esitas vaide, mille MTA rahuldamata jättis. Isik X esitas kaebuse halduskohtule, mille kohus rahuldamata jättis. Ringkonnakohus jättis isiku X apellatsioonkaebuse rahuldamata. Isik X pöördus Riigikohtusse.

Riigikohtu seisukoht

1. Niisugust menetlust ei saa, mille käigus sai isik X ka korduvalt oma seisukohti avaldada, pidada ebamõistlikult pikaks. Kehtivast õigusest ei tulene piiranguid vastutusmenetluse alustamiseks maksusumma aegumise lähenedes, kui sellest hoolimata jõuab vajalikud menetlustoimingud sooritada ning isiku ära kuulata.

2. Mõne maksustamisperioodi äralangemine menetluse kestel ei mõjuta ülejäänud maksustamisperioodidele antavat hinnangut. Seetõttu ei pidanud MTA tutvustama uut vastutusotsuse projekti, eriti arvestades asjaolu, et vaidlust ei ole selle üle, et kaebaja oli vastuväidete esitamise ajal koostatava vastutusotsuse ulatusest juba õigesti informeeritud.

3. Vastutusotsuse tegemiseks piisab sellest, kui pangakontode arestimine kolme kuu jooksul tulemusi ei anna ning seadus täiendavaid sissenõudmisetoiminguid ei nõua. MTA oli ka tuvastanud, et äriühingul puudus registrisse kantud vara, oli põhjendatud pidada äriühingut maksejõuetuks. Seega ei nähtu asjas menetluslikke vastutusotsuse tegemist välistavaid asjaolusid.

4. Kolleegium on korduvalt rõhutanud, et maksuotsus on siduv üksnes äriühingule ning vastutusotsuse vaidlustamisel on vastutusotsuse adressaadil õigus seada kahtluse alla ka maksuotsuses tuvastatud asjaolusid. Praegusel juhul ei esitanud kaebaja maksu- ega vaidemenetluses vastuväiteid OÜ X maksukohustuse kohta.

5. MKS § 102 lg 1 p 2 kohaldamisel tuleb silmas pidada, et mõne faktilise asjaolu kohta käivaid kõiki mõeldavaid tõendeid või nende esitamise vajadust ei pruugi ükski menetlusosaline suuta ette näha. Seda eriti niisuguste tõendite puhul, mille fikseerimise ja säilitamise kohustust MKS §‑d 57 ja 58 ei sätesta. Kui maksuhaldur ei ole maksukohustuslaselt niisuguste tõendite esitamist nõudnud ning maksukohustuslane ei ole neid tõendeid varjanud, ei saa maksukohustuslasele ette heita, kui ta mõistab alles pärast maksuotsuse tegemist, et on vaja koguda või esitada mõnd tõendit, seadmaks kahtluse alla maksuotsuses kasutatud tõendite usaldusväärsust või vaidlustamaks nende põhjal tehtud järeldusi.

6. Maksuhaldur on maksumenetluses kolmandatelt isikutelt saadud teabe ja dokumentide alusel leidnud, et tegemist oli võltsarvetega ning arved väljastanud OÜ Y ei olnud teenuse tegelik osutaja. Seda seisukohta soovib kaebaja oma tõenditega ümber lükata. Sellepärast tuleb asjas kohaldada HKMS § 61 lõikes 2 sätestatud üldist reeglit, mille kohaselt pole ühelgi tõendil kohtu jaoks ette kindlaks määratud jõudu.

7. Kohtud on tuginenud MKS § 102 lg 1 punktile 2 vääralt. Kohtud on teinud tõendite kogumisel ja hindamisel olulise menetlusvea, jättes rahuldamata kaebaja taotluse üle kuulata tunnistajad.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est