Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Välisriigi õiguse kohaldamine

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-133-16

Riigikohtu 21.12.2016 lahend nr 3-2-1-133-16

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

OÜ X (hageja, Hollandi ettevõte) esitas maakohtule hagi OÜ Y (kostja) vastu, milles palus tunnustada OÜ Z (pankrotis) pankrotimenetluses 178 636 euro 85 sendi suurust nõuet teise rahuldamisjärgu nõudena. Maakohus rahuldas hagi. Ringkonnakohus rahuldas kostja apellatsioonkaebuse osaliselt. Hageja esitas kassatsioonkaebuse.

Kassatsiooniastmes vaidlesid pooled selle üle, kas Hollandi õiguse alusel on hageja müügilepingu täitmise nõue võlgniku vastu üle läinud kindlustusandjale ulatuses, milles viimane hüvitas hagejale tasumata ostuhinna.

Riigikohtu seisukoht

1. Kui kohalduks Eesti õigus, siis põhimõtteliselt on ka VÕS § 78 tähenduses õige, et kolmandal isikul peab olema tahe võlgniku eest kohustus täita. Poolte väidete ja tõendite kohta selge seisukoha võtmata jätmisel on ringkonnakohus rikkunud oluliselt menetlusõiguse norme (TsMS § 654 lg 5).

2. Sarnaselt riigisisese õiguse rakendamisega on ka kohaldamisele kuuluva välisriigi materiaalõiguse kindlakstegemine ja rakendamine põhimõtteliselt kohtu kohustus. Pooltel on õigus esitada tõendeid välisriigi õiguse sisu kohta ja kohtul on õigus pooltelt ka nõuda vastavate tõendite esitamist.

3. Ka välisriigi õiguse kohaldamisel kohalduvad TsMS § 442 lg 8 ja § 654 lg-d 4-5. See tähendab, et kohus peab otsuses kõiki tõendeid analüüsima ja kui kohus mõnda tõendit ei arvesta, peab ta seda otsuses põhjendama. Praegusel juhul ei ole ringkonnakohus selgitanud, miks ta tõlgendab välisriigi õigust erinevalt hageja väidetest ja hageja esitatud tõenditest, ega põhjendanud, milliste tõendite alusel asub ta maakohtust erinevale seisukohale.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse osaliselt ning saatis asja ringkonnakohtule uueks läbivaatamiseks.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est