Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Tagastusnõue

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-35-16

Riigikohtu 24.11.2016 lahend nr 3-3-1-35-16

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

OÜ X (kaebaja) esitas Maksu- ja Tolliametile (MTA) käibedeklaratsioonid, milles deklareeris käibemaksu enammakset. MTA vähendas OÜ X deklareeritud sisendkäibemaksu ning jättis rahuldamata samade kuude käibemaksu tagastusnõuded. OÜ X esitas halduskohtule kaebuse. MTA tunnistas maksuotsuse kehtetuks osas, millega vähendati OÜ X deklareeritud sisendkäibemaksu.

Halduskohus rahuldas kaebuse osaliselt. Ringkonnakohus jättis MTA apellatsioonkaebuse rahuldamata. MTA esitas kassatsioonkaebuse. Kassatsiooniastmes vaieldi selle üle, kas MTA-l on kohustus maksta kaebajale MKS § 116 lg 2 alusel intressi.

Riigikohtu seisukoht

1. Selleks et otsustada, kas maksuhalduril on praegusel juhul kohustus arvestada ja maksta kaebajale intressi ajavahemiku 21. november 2013 kuni 29. jaanuar 2014 eest, on oluline kindlaks teha, kas kaebaja esitatud tagastusnõue oli sellel ajavahemikul MKS § 116 lg 2 mõttes täitmata.

2. Eristada tuleb tagastusnõude tuvastamise ja täitmise nõudeid. Tagastusnõude tuvastamisel kontrollib maksuhaldur enammakse olemasolu ja õigsust. Kui kontrolli tulemusena selgub, et maksukohustuslasel ei ole enammakset tekkinud, tuleb maksuhalduril teha selle kohta motiveeritud maksuotsus. Tagastusnõude tuvastamise menetlus lõpeb enammakse kandmisega maksukohustuslase ettemaksukontole.

3. Maksuhalduril oli kohustus kontrollida enammakse olemasolu ja õigsust ning kui maksuhaldur tagastusnõude kontrollimiseks ettenähtud tähtaja jooksul tagastusnõuet välistavaid asjaolusid ei tuvastanud, tuli tal tagastusnõue aktsepteerida ning enammakse kaebaja ettemaksukontole kanda.

4. Kuna kaebaja ei esitanud tagastusnõude täitmise taotlust, lõppes tagastusnõude menetlemine 20. novembril 2013, kui maksuhaldur täitis tagastusnõude enammakse kandmisega kaebaja ettemaksukontole. Seega oli 20. november 2013 päevaks, millal MKS § 116 lg 2 mõttes toimus enammakse tagastamine ja lõppes maksuhalduri kohustus arvestada tähtpäevaks tagastamata summalt kaebajale intressi.

5. MKS § 116 lg‑s 2 sätestatud intressi arvestamise eesmärk on hüvitada isikule tagastusnõude menetlemisel viivitusest tekkida võiv rahaline kahju. Praegusel juhul ei olnud maksuhaldur ajavahemikul 21. november 2013 kuni 29. jaanuar 2014 kaebaja tagastusnõude menetlemisel viivituses.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est