Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Rahvusvaheline vedu ja standardne kütusepaak

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-45-16

Riigikohtu 23.11.2016 lahend nr 3-3-1-45-16

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Maksu- ja Tolliameti (MTA) veoki läbivaatuse akti kohaselt sisenes piiripunkti kaudu Vene Föderatsioonist Eesti Vabariiki OÜ-le X kuuluv veoauto. MTA jõudis järeldusele, et vaid osa standardsetes kütusepaakides Eesti Vabariiki toimetatud kütusest kulub rahvusvahelise veo sooritamiseks ning on põhjendatud kahtlus, et kütust tuuakse Eestisse ärilisel eesmärgil.

OÜ X (kaebaja) taotles halduskohtule esitatud kaebustes MTA toimingute (diislikütuse väljapumpamine ja kinnipidamine) õigusvastasuse tuvastamist ning kinnipeetud kütuse tagastamiseks kohustamist. Halduskohus jättis kaebused rahuldamata. Ringkonnakohus jättis kaebaja apellatsioonkaebuse rahuldamata. Kaebaja esitas kassatsioonkaebuse.

Riigikohtu seisukoht

1. ATKEAS § 68 lg 6 keelab aktsiisivabalt sisse veetud kütuse kasutamise muus sõidukis kui see, millega kütus Eestisse veeti. Kütust ei tohi sellest sõidukist välja võtta ega ladustada, välja arvatud sõiduki remondi ajaks, ning isik, kelle suhtes maksuvabastust kohaldatakse, ei tohi seda kütust tasu eest ega tasuta üle anda.

2. Normi eesmärgipärane tõlgendus ei kinnita maksuhalduri seisukohta, et lisaks konkreetsel juhul rahvusvahelise veo teostamisele peab isik piiril tõendama ka seda, et standardses paagis olev kütus on vajalik kontrollitava veo lõpetamiseks ja edaspidisteks rahvusvahelisteks vedudeks. Ka ATKEAS § 68 lg 4 keeleline tõlgendamine ei võimalda normist tuletada nõuet, et veokit koos selle paagis oleva kütusega võib kasutada üksnes rahvusvahelistel vedudel.

3. Aktsiisivabastuse kohaldumiseks on oluline, et veok ületaks piiri eesmärgiga teostada rahvusvahelist vedu, teostades sõidu vähemalt ühel suunal veose või sõitjatega, ning kütus oleks veoki standardses kütusepaagis. Piiril ei ole võimalik tõendada ega kontrollida seda, et Eestisse toimetatud kütust kasutatakse samas veokis. Igal juhul ei saa kütuse kasutamist samas veokis tagada kütuse väljapumpamise ja kinnipidamisega.

4. Maksuhalduril on aktsiisivabastuse kontrollimisel ja aktsiisimaksukohustuse täitmise tagamisel maksuseadustest ja tolliseadusest tulenevad laiad volitused. Erinevalt ATKEAS § 68 lg‑st 5 ei näe sama paragrahvi lg 4 ette, et maksuhalduril oleks õigus hinnata, kas standardses kütusepaagis olev kütus on kogu mahus vajalik veose sihtkohta viimiseks.

5. Praegusel juhul asjaolud selgitamist ei vajanud ning kuigi kütuse mitte-eesmärgipärane kasutamine (mujal, kui samas veokis) võib kaasa tuua aktsiisimaksukohustuse, ei ole kaebajale tagatist määratud, mistõttu ei ole VKS § 24.2 lg 1 koosseisulised elemendid täidetud. VKS § 24.2 ja ATKEAS § 31 lg 1.6 kohaldamine rahvusvahelise veo ja veoki standardse kütusepaagi puhul poleks ilmselt kooskõlas ka seaduse eesmärgiga.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est