Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Liisingueseme tagastamine

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-116-15

Riigikohtu 11.12.2015 lahend nr 3-2-1-116-15

Asjaolud

Hageja õiguseellane AS X ja OÜ X sõlmisid kasutusrendilepingu. Lepingu alusel omandas hageja OÜ X huvides sõiduauto ja andis sõiduki OÜ X kasutusse. Isik X (kostja) vastutab solidaarselt osaühinguga viimase kohustuste eest käenduslepingu alusel. OÜ X ei täitnud lepingust tulenevat maksete tasumise kohustust ja hageja ütles lepingu üles ning nõudis sõiduki viivitamatut tagastamist.

Maakohus rahuldas hagi osaliselt. Kostja esitas apellatsioonkaebuse. Ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse osaliselt. Hageja esitas kassatsioonkaebuse. Kassatsiooniastmes vaieldi selle üle, millise mõistliku tähtaja jooksul pidi hageja tegema kindlaks, et liisingueset ei tagastata, ja millal muutus hageja tasunõue käendaja vastu sissenõutavaks, st vaidluse all on see, kas hageja nõue on osaliselt aegunud.

Riigikohtu seisukoht

1. Praeguses vaidluses tuleb liisingueseme valduse tagasisaamise võimatuse asjaoludest teadasaamise mõistlikuks ajaks pidada kuue kuu pikkust perioodi, mille jooksul liisinguandja saab anda liisinguvõtjale täiendava tähtaja liisingueseme tagastamiseks ning teha vajadusel toiminguid liisingueseme asukoha väljaselgitamiseks ja valduse taastamiseks.

2. Liisingueseme tagastamise kohustus on liisinguvõtja kohustus, millest liisinguvõtja peab olema liisingulepingu sõlmimisel teadlik, ning ebamõistlik on panna liisinguandjale olukorras, kus ei ole teada liisingueseme asukoht ning liisinguvõtja ei ole täitnud oma kohustust tagastada liisinguese ning ei tee ka koostööd liisingueseme asukoha kindlaksmääramiseks, mõistlikuks tähtajas üksnes üks kuu. Hageja nõue ostuhinna finantseerimiseks ei ole aegunud.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est