Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kauba kinnipidamine

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-60-15

Riigikohtu 16.12.2015 lahend nr 3-3-1-60-15

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Maksu- ja Tolliameti (MTA) otsuse ja korralduse alusel peeti kinni transpordivahendiga veetav vedel põlevaine. MTA pidas kauba kinni kuni kaubast võetud proovide analüüsi­tulemuste saamiseni. MTA määras otsusega tekkida võiva aktsiisimaksukohustuse tagatiseks 7808 eurot ja 45 senti, kusjuures pärast tagatise esitamist tuli kaup jätta maksuhalduri järelevalve alla. OÜ X (kaebaja) esitas kaebuse halduskohtule.

Halduskohus jättis kaebuse rahuldamata. OÜ X esitas apellatsioonkaebuse. Ringkonnakohus rahuldas apellatsioonkaebuse. MTA esitas kassatsioonkaebuse. Kassatsiooniastmes Riigikohus kontrollis, kas vaidlusalune kaup peeti kinni kooskõlas kehtinud seadustega, HKMS § 49 lg 1 ja § 51 lg 3 kohaldamine.

Riigikohtu seisukoht

1. VKS § 24 lg 1 p 5 sõnastus ei toeta seisukohta, et maksuhalduril peavad kauba kinnipidamiseks olema tõendid selle omaduste ja deklareeritust erineva kasutusotstarbe kohta. Kolleegiumi arvates tuleb nimetatud sätet mõista, lähtudes samas sättes kinnipidamise eesmärgile osutavatest sõnadest "asjaolude selgitamiseni", kusjuures asjaolude ebaselgusele viitab ka samas kontekstis kasutatud sõna "kahtlus".

2. Kauba kinnipidamise puhul tähendab asjaolude väljaselgitamine sarnastes asjades enamasti kolmele põhiküsimusele vastuse leidmist: a) millise kaubaga on täpsemalt tegemist, b) kas esitatud dokumendid vastavad kauba omadustele ja c) kas on põhjendatud kahtlus, et seda kaupa käideldakse väljaspool riiklikule järelevalvele allutatud käitlemissüsteemi või tooks kauba olemusest lähtuv võimalik ja eluliselt usutav deklareeritust erinev kasutus kaasa maksukohustuse tekkimise või suurenemise. Kasutusotstarbe selgitamisel piisab tõendamise madalamast tasemest – põhjendatud kahtlusest.

3. Kahtluse põhjendatus tähendab, et kahtlus on mõistlik ja eluliselt usutav. Kahtluse aluseks on asjaolud, mis vähendavad vastava teabe usaldusväärsust. Selles haldusasjas erines deklareeritule vastava kauba (määrde­õli) ja diislikütuse aktsiisimäär u 30 korda. Eelkõige need asjaolud moodustavad kahtluse aluse.

4. Kauba kinnipidamist tuli mõista kui MTA järelevalvepädevusest lähtuvat õiguslikult reguleeritud järelevalvetoimingut aktsiisikaupade käitlemise üle, mille tegemine ei eeldanud maksukohustuslase rikkumisi, vaid üksnes maksuhalduri kahtlust deklareeritu õigsuses. Taoline aktsiisikauba kinnipidamine MTA järelevalvetegevuses on vajalik ja tavapärane.

5. Maksuhaldur on märkinud õigesti ja piisavalt akti andmise faktilised ja õiguslikud alused. Kaalutluste esitamise kohustuse märkimata jätmisest maksukorralduse seaduses ei saa teha järeldust, et tegemist on maksumenetluse erisusega ning maksuhalduri haldusaktis ei tulegi kaalutlusi esitada. Kui tegemist on kaalumissituatsiooniga, tuleb ka maksuhalduri haldusaktides kaalutlused esitada. Selles asjas kauba kinnipidamise kui järelevalve vahendi kohaldamisel kaalumissituatsiooni polnud, sest maksuhalduril puudus võimalus valida erinevate vahendite vahel.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse, tühistas ringkonnakohtu otsuse ja jättis jõusse halduskohtu otsuse.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est