Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kaebeõigus

 

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-55-15

Riigikohtu 16.12.2015 lahend nr 3-3-1-55-15

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Maksu- ja Tolliamet (MTA) väljastas isikule X maksuteate korteriomandi maamaksu kohta. Isik X esitas vaide maksuteate kehtetuks tunnistamiseks, kuid MTA jättis vaide rahuldamata. Isik X esitas kaebuse halduskohtule.

Halduskohus tagastas kaebuse. Ringkonnakohus jättis isiku X määruskaebuse rahuldamata. Isik X pöördus Riigikohtusse. Kassatsiooniastmes arutati HKMS § 121 lg 2 p 1 kohaldamise õiguspärasuse ja HKMS § 121 lg 2 p 2 kohaldamise õiguspärasuse üle.

Riigikohtu seisukoht

1. HKMS § 121 lg 2 p 1 alusel kaebuse tagastamisel peab kaebe­õiguse puudumine olema ilmselge. Kui kaebeõiguse puudumine ei ole ilmselge, tuleb kaebe­õigust kontrollida otsuse tegemisel ning kaebeõiguse puudumisel jätta kaebus rahuldamata.

2. Kohustuse pealepanek riivab alati adressaadi õigusi. Kohustava haldus­akti adressaadil on HKMS § 44 lg 1 kohaselt üldjuhul alati õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kaebusega halduskohtusse. Kaebeõiguse eelduseks on HKMS § 44 lg 1 järgi kaebaja õiguse võimalik riive, mitte õiguse rikkumine. Seetõttu ei puudu kaebajal asjas ilmselgelt kaebeõigus ning kaebuse tagastamine HKMS § 121 lg 2 p 1 alusel oli põhjendamatu.

3. Kolleegiumi praktikas on peetud võimalikuks HKMS § 121 lg 2 p 2 alusel kaebuse tagastamist ka siis, kui kaebus on ilmselgelt põhjendamatu. Kohus ei ole aga seotud kaebaja õiguslike väidetega, mistõttu ei saa kohus kaebuse eduväljavaateid hinnates piirduda ainuüksi kaebuses esitatud väidetega.

Riigikohus rahuldas määruskaebuse ning saatis asja menetlusse võtmise otsustamiseks halduskohtule.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est