Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kõrvalkulud

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=222579806

Riigikohtu 16.12.2015 lahend nr 3-2-1-91-15

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

AS X (hageja) esitas maakohtule OÜ X (kostja) vastu hagi, milles palus mõista kostjalt hageja kasuks võlgnevuse ja viivise. Hagiavalduse kohaselt sõlmisid kostja ja kolmas isik üürilepingu. Pärast kinnisasja omaniku vahetumist jätkas kostja üürnikuna eluruumide kasutamist. Uueks üürileandjaks oli kinnisasja omandanud hageja. Pooled saavutasid kokkuleppe üürilepingu lõpetamiseks. Üürnik vabastas ruumid kokkulepitud ajaks. Hagejale saadeti arve, millega oli tuvastatud kinnistul ebaseaduslik elektritarbimine.

Maakohus rahuldas hagi. Kostja esitas apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus rahuldamata jättis. Kostja esitas kassatsioonkaebuse.

Riigikohtu seisukoht

1. Kuna pooltevahelise lepingu kohaselt määrati kõrvalkulude suurus iga kuu lähtudes arvestite näitudest ja teenusepakkujate esitatud arvetest, oli hagejal õigus nõuda kostjalt ka Eesti Energia väljastatud arve alusel kostja kasutatud elektri eest tasu üürilepingujärgse kõrvalkuluna. Üürnik, kes kasutab elektrienergiat mõõtmata elektriahela kaudu, peab üürileandjale üürilepingujärgse kõrvalkuluna hüvitama eelduslikult kulud, mis seostuvad asja kasutamisega ja mille eest üürileandja on tasunud kolmandale isikule.

2. Asja kasutamisega seotud kuluks VÕS § 292 lõike 1 tähenduses tuleb lugeda tasu üürniku kasutatud elektri eest, toimugu kasutamine siis kas seadusliku või ebaseadusliku ahela kaudu. Sarnane regulatsioon sisaldus ka pooltevahelise lepingu punktides, mille kohaselt pidi kostja lisaks üürile tasuma kõrvalkulusid, mis olid seotud eluruumi kasutamisega.

Riigikohus jättis kassatsioonkaebuse rahuldamata.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est