Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Erikontroll

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-158-15

Riigikohtu 09.12.2015 lahend nr 3-2-1-158-15

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Avaldaja I, avaldaja II, avaldaja III, avaldaja IV, avaldaja V ja avaldaja VI esitasid maakohtule avalduse, milles palusid korraldada AS-i X erikontrolli ning määrata erikontrolli läbiviija ja tingimused. Avaldajad on AS X aktsionärid, kellele kuulub ca 40,25% aktsiakapitalist. Avaldajad soovisid, et korraldataks erikontroll, et selgitada välja, kas AS X juhatuse liikmed isikud X ja Y on tekitanud AS-le X kahju.

Maakohus rahuldas avalduse osaliselt ja määras erikontrolli osas taotletud küsimustes. Määruskaebuse esitasid nii AS X kui ka avaldajad. Ringkonnakohus rahuldas määruskaebused osaliselt. Riigikohus jättis avaldajate määruskaebuse menetlusse võtmata. Maakohus jättis asja uuel läbivaatamisel avalduse rahuldamata. Avaldajad esitasid määruskaebuse AS X vastumääruskaebuse. Ringkonnakohus jättis määruskaebused rahuldamata. Avaldajad pöördusid Riigikohtusse, kus vaieldi selle üle, kas on põhjendatud määrata AS-le X erikontroll.

Riigikohtu seisukoht

1. Kolleegium kordas oma varasemat seisukohta, et erikontrolli eesmärgiks on muu hulgas selgitada välja, kas võib esineda aluseid, millele tuginedes on aktsiaseltsil õigus esitada nõudeid aktsiaseltsi juhtorganite liikmete vastu. Erikontrolli taotlevad aktsionärid ei pea iseenesest tõendama väiteid, millega nad põhjendavad erikontrolli taotlust, rahuldamata tuleb jätta vaid ilmselgelt põhjendamatud taotlused ja taotlused, mis ei võimaldaks aktsiaseltsil oma huve ja õigusi kaitsta.

2. Kohtul on äriühingu huvide prioriteetsuse põhimõttest tulenevalt õigus jätta erikontroll määramata, kui selle määramise kulud ületavad olulisel määral sellest saadavat võimalikku hüvet. Erikontrolli määramiseks ei ole mõjuvat põhjust üksnes juhul, kui on täiesti ilmselge, et kahju, mille võimalikku tekitamist soovitakse erikontrolli abil välja selgitada, on erikontrolli tasu suurust arvestades ebaproportsionaalselt väike. Praegusel juhul ei ole selliseid asjaolusid esitatud ega tuvastatud.

3. Erikontrolli määramise menetluses ei hinnata kahju tõendatust ja erikontrolli määramiseks on mõjuv põhjus olemas, kui avaldajad on kahju tekkimise kahtluse põhistanud. Kolleegiumi arvates on avaldajad seda praegusel juhul ka teinud. Erikontrolli võib jätta määramata vaid siis, kui selleks esinevad ülekaalukad põhjused.

4. TsMS § 174 lg-t 4 tuleb tõlgendada selliselt, et olukorras, kus eelmised kohtuastmed menetluskulusid kindlaks ei määranud, määratakse kõigi menetluskulude rahaline suurus kindlaks alles pärast menetlust lõpetava määruse jõustumist.

Riigikohus rahuldas määruskaebuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks maakohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est