Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Alanud aastal jõustunud olulisemad seadusemuudatused

1. jaanuaril 2016 jõustus hulk seadusi ja muid õigusakte, mis vähendavad ettevõtjate halduskoormust ja kulusid. Järgnevalt ülevaade ettevõtjate jaoks olulisematest muudatustest.

Väikeettevõtjad vabanesid pakendiaruande auditeerimise kohustusest

Pakendiaruande auditeerimise kohustusest vabanesid pakendiettevõtjad, kes lasevad turule alla viie tonni pakendimassi. Muudatus mõjutab ligi 2000 väikeettevõtjat, kes vabanevad uuest aastast tülikast kohustusest ning hoiavad selle arvelt oluliselt kokku.

Muudatused leiad siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/123122015002

Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär tõusis 50 euroni

Välislähetuse maksuvaba piirmäär tõusis seniselt 32 eurolt 50 eurole. Kuni 50 eurot võib päevaraha maksuvabalt maksta vaid iga välislähetuse esimese 15 päeva eest ning mitte rohkem kui 15 päeva eest kokku ühes kalendrikuus. Ülejäänud lähetuses viibitud aja eest on õigus maksuvabalt päevaraha maksta vana määra ulatuses ehk kuni 32 eurot.

Muudatused leiad siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015044

Raamatupidamise seadus uuenes

Lihtsustusid mikro- ja väikeettevõtjate majandusaasta aruande koostamise ja avaldamise nõuded. Mikroettevõtjad peavad edaspidi koostama vaid kaks põhiaruannet: lühikese bilansi seaduses nimetatud kohustuslike ridadega ning kasumiaruande.

Väikeettevõtjad peavad koostama ning äriregistrile esitama bilansi, kasumiaruande ning maksimaalselt 9 lisa. Lisade täitmine on kohustuslik vaid juhul, kui ettevõtjal on selliseid kirjeid ja need on olulised.

Jätkuvalt on väikeettevõtjad kohustatud koostama ja avalikustama tegevusaruande. Edaspidi ei nõuta mikro- ja väikeettevõtjatelt rahavoogude aruande ning omakapitali muutuste aruande koostamist. Uusi nõudeid kohaldatakse aruannetele, mille aruandeperiood algab 2016. aasta 1. jaanuaril või hiljem.

Seadus sätestab tingimused, mille järgi määratleda ettevõtet mikro- ja väikeettevõtteks ning millisel juhul on tegu keskmise suurusega ja suurettevõttega.

Muudatused leiad siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015004

Alampalk tõusis 430 euroni kuus

Suurenes miinimumpalk täistööajaga töötamise korral 390 eurolt 430 euroni kuus. Tunnitasu alammäär on alates 1. jaanuarist 2,54 eurot. Muudatus mõjutab otseselt ligi 50 000 töötajat.

Muudatused leiad siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/122122015051

Tõsteti auditi ja ülevaatuse piirmäärasid

Auditikohustuse piirmäärasid tõsteti kaks korda ning ülevaatuse piirmäärasid 1,6 korda. Uusi piirmäärasid kohaldatakse 2016. aasta 1. jaanuaril või hiljem algava aruandeperioodi kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannete suhtes. Muudatuse tulemusena väheneb kindlustandvate audiitorteenuste arv rahandusministeeriumi hinnangul 1335 töövõtu võrra.

Muudatused leiad siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015004

Muudatused ravikindlustusseaduses

Juhatuse liikmed ning käsundus- või töövõtulepingu alusel töötavad isikud saavad käesolevast aastast ravikindlustuskaitse järgmisel päeval pärast sotsiaalmaksu deklaratsiooni esitamist, kui isiku eest on sotsiaalmaksu deklareeritud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses. See tähendab, et edaspidi ei ole enam nimetatud isikute ravikindlustuse tekkimine seotud töötamise registri kandega.

Juhatuse liikme ning käsundus- või töövõtulepingu alusel töötava isiku ravikindlustuskaitse peatub järgmisel päeval pärast sotsiaalmaksu deklareerimata jätmist sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses ja jätkub kohe, kui sotsiaalmaksu nõutavas määras deklareeritakse.

Teise olulise muudatusena tekkis uuest aastast ravikindlustuskaitse ka nendel, kes töötavad mitme lepinguga ja nende eest tasutakse kokku kuus sotsiaalmaksu kehtestatud kuumääralt arvutatuna.

Muudatused leiad siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015021

Muutus välismaalaste seadus

Välismaalaste seaduses tehtud muudatused lihtsustavad nende isikute Eestisse elama asumist, kes loovad lisandväärtust ning panustavad Eesti ühiskonna arengusse. Näiteks muutus 1. jaanuarist vähem bürokraatlikumaks elamisloa taotlemise protsess, sest kasutusele võetakse lihtsustatud taotlusankeedid.

Uuest aastast on Eestis ajutiselt või tähtajalise elamisloa alusel viibivale välismaalasele antud võimalus töötada Eestis ka renditöötajana. Muudatuse tulemusena on Eesti tööandjatel võimalus värvata välismaalasi värbamisprotsessi lihtsustavate teenuste kaudu, mida pakuvad personalirendiettevõtted.

Pärast elamisloa kehtivuse lõppemist antakse välismaalasele 90-päevane üleminekuperiood (v.a. Eesti kõrgkooli lõpetanud välistudengid ja teadlased/õppejõud, neil on 183 päeva), mille jooksul võib välismaalane Eestis viibida ja taotleda elamisluba uuel alusel. Näiteks, kui välismaalane viibis Eestis töötamiseks mõeldud elamisloa alusel, võib ta pärast selle lõppemist Eestist lahkumata taotleda elamisluba ettevõtluseks.

1. jaanuarist võib töötukassa loa anda korraga mitme välismaalase Eestisse töölevõtmiseks senise ühe välismaalase asemel, kui vastavate oskuste ja kvalifikatsiooniga tööjõudu ei ole Eestist leida. Edaspidi ei ole töötukassa luba enam seotud konkreetse välismaalasega ning seda võib anda ühe või mitme töökoha täitmiseks välismaalastega Eesti tööandja juures.

Uuest aastast on välismaalasel võimalik Eestist eemalviibimist registreerida ka juhul, kui ta kavatseb viibida ajutiselt väljaspool Eestit ettevõtlusega tegelemise eesmärgil.

Muudatused leiad siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015009

Tõusid riigile kuuluva maavara kaevandamisõiguse tasumäärad

Jõustus valitsuse määrus, millega kehtestatakse riigile kuuluva maavara kaevandamisõiguse tasumäärad aastateks 2016–2025. Määrusega on ette nähtud iga-aastane tasude kasv valdavalt 3–6%. Suurim tõus on kavandatud täitepinnasena kasutatava liiva, hästilagunenud turba, keramisiidsavi ja madalamargilise dolokivi kaevandamisel. Põlevkivi kaevandamisel on ette nähtud tasumäärade tõus 3% aastas.

Määrusega nähakse ette võimalus muuta tasumäärasid kuni aastani 2020, juhul kui muutuvad tasumäärade kehtestamise lähtealused, majanduslikud või sotsiaalsed tingimused või keskkonda kasutusõiguse hinna arvutamise metoodika.

Keskkonnatasu määrade kehtestamise eesmärk on tagada kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju kompenseerimine riigile ja kohalikele elanikele, samuti põlevkivi kaevandamise ja kasutamise suunamine kadude vähendamiseks ja maavarade kasutamise suunamine taastumatust loodusvarast kõrgeima lisandväärtuse tootmiseks.

Muudatused leiad siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/121112014012

Sõiduautod saavad energiamärgise

Keskkonnaministri määruse muudatustega asendatakse sõiduauto kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse arvnäitajaid sisaldav märgis sõiduautode energiamärgisega. Energiamärgis peab olema eksponeeritud uute sõiduautode müügikohas iga sõiduauto mudeli näidisel, kasutatud autodel on energiamärgise kasutamine vabatahtlik.

Energiamärgist saab luua maanteeameti kodulehel asuva rakenduse kaudu ning seda tuleb uuendada iga aasta 1. aprilliks.

Muudatused leiad siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/102102015001

Kindlustustegevuse muudatused

Jõustus kindlustustegevuse seadus, mille aluseks on Euroopa Liidu kindlustusjärelevalve reform. Seadusega täpsustati kindlustusvahendajatele esitatavaid nõudeid. Muu hulgas sätestati, et kindlustusandjal peavad olema nõuetekohaseks tegutsemiseks vajalikud vahendid ja kogemused, ettevõtte juhtimine tuleb korraldada läbipaistvalt ja tõhusalt ning võtmetöötajad peavad vastama kindlatele nõuetele.

Samuti kehtestati seadusega uued avalikustamisnõuded, et parandada kindlustusturu läbipaistvust ning järelevalvemehhanisme, mis aitavad kaitsta klientide huve.

Olulisema muudatusena keelatakse krediidiandjal määrata, millist kindlustusandjat või -vahendajat krediidisaaja peab krediidilepingu sõlmimisel kasutama.

Kindlustustegevuse seaduse leiad siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/107072015001
Võlaõigusseaduse leiad siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/107072015013

Muudetakse TSD vorme

Muudeti TSD vorme ning vorme INF3 ja INF14, et tagada nende kooskõla 1. jaanuarist jõustunud tulumaksuseaduse ja muude seaduste muudatustega.

Uuest aastast peab näiteks tulumaksu kinnipidaja esitama vormi TSD ka töölepingu alusel töötavate töötajate või ametnike kohta, kelle töötamine ei ole töötamise registri andmetel peatatud, sõltumata väljamaksete tegemisest. Kehtiva korra alusel on tulumaksu kinnipidaja kohustatud esitama vormi TSD maksustamisperioodil tehtud väljamaksete kohta.

Vormi TSD lisast 4 „Erisoodustused“ jäetakse välja kood 4020, sest välislähetusega seotud kulude hüvitamist või välislähetuse päevaraha maksmist üle maksuvaba piirmäära ei käsitleta enam erisoodustusena. Nimetatud juhtudel on tegemist töötajale töö eest makstava tasuga ning nendega kaasnevad kõik töö eest saadava tasuga makstavad maksud ja maksed.

Oluline on silmas pidada, et muudatuse tulemusena tekib tööandjal lähetusega seotud kulude hüvitamisel või välislähetuse päevaraha maksmisel üle maksuvaba piirmäära seda piirmäära ületavatelt summadelt tulumaksu kinnipidamise kohustus.

Muudatused leiad siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/120112015002

Kütuseaktsiisid tõusevad 1. veebruaril

Riigikogu võttis detsembris vastu seadusemuudatuse, millega lükati 1. jaanuariks planeeritud kütuse aktsiisitõusud edasi 1. veebruarile 2016. Bensiinide aktsiisimäär tõuseb siis 10%, diisli ja kerge kütteõli aktsiisimäär 14% ning maagaasi aktsiisimäär 20%.

Veebruarist tõstetakse ka alkoholiaktsiisi 15%. Elektrienergia aktsiisimäära tänavu tõsta ei plaanita.

Muutus ka aktsiisi deklareerimise ja tasumise tähtpäev. Senise 15. kuupäeva asemel tuleb aktsiis deklareerida ja tasuda hiljemalt maksustamisperioodile järgneva kuu 20. päeval.

Muudatused leiad siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/130062015001
ja siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014002

Maksuvaba tulu tõusis 170 euroni kuus

Jõustusid maksuseaduste muudatused, millega tõusis residendist füüsilise isiku maksuvaba tulu seniselt 154 eurolt 170 euroni kuus ehk 2040 euroni aastas.

Pensionide tulumaksuvaba määr tõusis uuest aastast 225 euroni kuus ehk 2700 euroni aastas.

Muudatused leiad siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/117122015023

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est