Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Teate sisu ostueesõiguse teostamisel

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-142-14

Riigikohtu 12.01.2015 lahend nr 3-2-1-142-14

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Pooled vaidlesid selle üle, kas hageja on teostanud kinnisasja mõttelise osa ostueesõiguse tähtaegselt või mitte. Hageja leidis, et kuna kostja I teade müügilepingu sõlmimisest ei vastanud seaduse nõuetele, siis algas kinnisasja ostueesõiguse teostamise kahekuuline tähtaeg kulgema müügilepingu ärakirja saamisest. Kostjad olid seisukohal, et ostueesõiguse teostamise tähtaeg algas ajast, kui hageja sai müügilepingu sõlmimise teate ning hageja ei ole ostueesõigust tähtaegselt teostanud.

Maakohus asus seisukohale, et vaidlusalune teatis vastas võlaõigusseaduse (VÕS) §-s 249 sätestatule, kuna see sisaldas kõiki olulisi andmeid müügilepingu sõlmimise kohta ja oli piisav selleks, et hageja saaks otsustada ostueesõiguse teostamise üle. Ringkonnakohus jättis maakohtu otsuse muutmata. Hageja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

1. Ringkonnakohtu otsus tuleb tühistada materiaalõiguse normi väära tõlgendamise ja kohaldamise tõttu. Ostueesõigusega isik peab olema enne ostueesõiguse teostamist teadlik, millisesse lepingulisse suhtesse ta astub ja millised õigused ja kohustused talle sellega kaasnevad.

2. Müügilepingu sõlmimise teade peab sisaldama lepingu sisu, millesse kuuluvaks tuleb lugeda kõik müügilepingu tingimused, millest võib oleneda ostueesõiguse teostamine. Selliste tingimuste hulka ei pruugi kuuluda mitte üksnes müügieseme hind, vaid ka näiteks müüdava eseme kvaliteet, maksetingimused ja võimaliku vastutuse välistamise kokkulepped.

3. Müüja teatamiskohustust ei saa lugeda täidetuks sellega, kui ta teatab ostueesõigust omavale isikule, kus viimane võib müügilepinguga tutvuda. Võimalike vaidluste korral peab just müüja tõendama, et ostueesõigusega isikut on teavitatud nii müügilepingu sõlmimisest kui ka selle lepingu tingimustest. Kuna selle tõendamine ei pruugi olla lihtne, oleks otstarbekas eelistada ostueesõigusega isikule lepingu koopia esitamist.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse osaliselt ja saatis asja uueks läbivaatamiseks ringkonnakohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est