Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Tagatise suurendamine vedelkütuse seaduse alusel

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-49-14

Riigikohtu 10.12.2014 lahend nr 3-3-1-49-14

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Maksu- ja Tolliameti (MTA) otsusega tunnistati MTA varasemad otsused kehtetuks ja suurendati vedelkütuse seaduse (VKS) § 42 lg 4 alusel kaebaja tagatist. Otsuse kohaselt alustati kaebaja suhtes maksumenetlust, milles nähtus, et maksukohustuslane oli arvanud tasumisele kuuluvast käibemaksust ebaõigesti maha kolmanda isiku arvete alusel sisendkäibemaksu. Kaebaja esitas halduskohtule kaebuse, milles palus MTA otsuse tühistada. Halduskohus jättis kaebuse rahuldamata ja tagatise suurendamise otsuse muutmata. Kaebaja esitas apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus jättis rahuldamata. Kaebaja esitas kassatsioonkaebuse Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

1. VKS § 42 lg-s 4 on esitatud näitlik loetelu asjaoludest, millest lähtudes võib esineda alus ja vajadus määratud tagatise suurendamiseks. Kaalumise tagajärjel võib maksuhaldur tugineda tagatise suurendamisel ühele või mitmele VKS § 42 lg-s 4 nimetatud või nimetamata asjaolule. Tagatise ulatuse määramisel tuleb aga arvestada, et nagu maksude tasumise õigsuse kontrollimise ja maksusumma määramise puhul lasub maksuhalduril kohustus arvestada kõiki asjas tähendust omavaid asjaolusid, nii tagatise suurendamist kui ka vähendamist tingivaid asjaolusid. Mitte iga eksimus maksukohustuse deklareerimisel ei anna alust tagatise suurendamiseks.

2. VKS alusel määratava käibemaksu tagatise eesmärk on tagada maksupettuste vähenemine, soodustada ausat konkurentsi kütuseturul ja kaitsta seeläbi teiste kütuseturul tegutsevate ettevõtjate ettevõtlusvabadust. Tagatisega piiratakse selle adressaadiks oleva äriühingu ettevõtlusvabadust, mistõttu peab nõutava tagatise suurus olema proportsionaalne taotletava eesmärgiga. Tagatise suurendamise menetlus on haldusmenetlus, mille üheks eesmärgiks on ennetavalt tagada tekkida võiva käibemaksukohustuse täitmine. Selle menetluse korraldamine ja otsuse tegemine võib olenevalt asjaoludest olla kiireloomuline.

3. VKS § 42 lg 4 sõnastus ei piira tekkida võiva käibemaksukohustuse arvestamist ajaliste kriteeriumitega. Tekkida võiva käibemaksukohustuse tuvastamisel võib arvesse võtta nii eelnevatel maksuperioodidel esitatud käibedeklaratsioonide kontrollimise tulemusel tekkida võivaid kui ka tulevikus deklareeritavaid võimalikke käibemaksukohustusi. VKS ei piira tagatise suuruse määramisel arvesse võetavaid asjaolusid kitsalt üksnes kütuse võõrandamise tehingutega.

4. Tagatise kehtestamise esmaseks eesmärgiks on tagada kütuseturul toimuvatelt kütusetehingutelt käibemaksu tasumine. Kuid tagatise eesmärk on ka tagada tekkida võiva käibemaksukohustuse täitmine, maksupettuste vähendamine ning soodustada ausat konkurentsi kütuseturul. Äriühingu käibemaksukohustuse suurus oleneb otseselt maha arvatava sisendkäibemaksu ulatusest, kusjuures käibemaksukohustuse suuruse kindlakstegemisel tuleb arvestada maksukohustuslase kõiki tehinguid, mitte üksnes tehinguid kütusega. Võltsarvete alusel sisendkäibemaksu ebaõige mahaarvamisega saavutaks äriühing maksu- ja konkurentsieelise ka kütuseturul ning see ei aitaks kaasa ausa konkurentsi tagamisele ja maksupettuste vähendamisele nimetatud valdkonnas.

5. Tagatise suurendamise otsuse tegemisel rakendab maksuhaldur kaalutlusõigust ning see peab toimuma kooskõlas haldusmenetluse seaduse (HMS) §-s 4 sätestatuga. Varem määratud tagatise suurendamise menetluses hinnatakse äriühingu tegevusest tulenevaid riske käibemaksu tasumisel ja senise tagatise piisavust nende riskide maandamiseks. Tekkida võiva käibemaksukohustuse hindamisel piisab põhjendatud kahtluse kriteeriumi täitmisest. Üksikjuhtumi kontrollimenetlus ja vedelkütuse seaduse alusel toimuv käibemaksu tagatise suurendamise menetlus võidakse korraldada ja tihtipeale korraldatakse samal ajal ning tagatise suurendamise menetluse kestel võib maksuhaldur alles koguda tõendeid. Võimaliku maksuotsuse faktiline ja õiguslik alus ei pruugi olla veel teada. Tagatise suurendamine otsustatakse piiratud informatsiooni ja aja tingimustes. Kui maksuhaldur on tõendite kogumile tuginedes mõistlikult ja usutavalt põhjendanud kahtlust, et äriühingu raamatupidamises kajastatud arvete alusel võib olla käibemaksukohustusele vastav maksusumma ebaõigesti arvestatud, on VKS § 42 lg 4 p 1 kohaldamise eeldus täidetud. Seejärel lasub maksuhalduril kohustus määrata tagatise suurus, mh peab ta kontrollima, kas ja millises ulatuses on tagatise suurust vaja muuta ning kas riski maandamiseks on teisi efektiivseid vahendeid.

6. Vedelkütuse seaduses on piisavalt selgelt formuleeritud tagatise suurendamise eeldused ja õiguslikud tagajärjed äriühingule. Haldusorgani antud juhend ja metoodika saaksid küll täpsustada tagatise suurendamise menetluse korda, kuid seadusest ei tulene haldusorganile kohustust sellise juhendi ja metoodika kehtestamiseks.

7. Tagatise täitmise tähtaja määramisel tuleb arvestada nii tagatise täitmise keerulisust kui ka tagatise eesmärkide saavutamise olulisust. Näiteks äriühingule tagatise täitmiseks määratud 22 päeva pikkust tähtaega ei saa pidada ebamõistlikuks. Äriühingul on võimalik valida erinevate tagatise liikide vahel. Tagatissumma deposiidina selleks määratud kontole kandmine ei ole ainuke tagatise täitmise viis, tagatisena on aktsepteeritud ka käendus või riigi kasuks registerpandi või hüpoteegi seadmine. Seega ei tingi ainuüksi rahaliste vahendite ebapiisavus äriühingu arvelduskontol veel tagatise täitmise võimatust või ülemäärast keerukust.

8. Ärakuulamisõiguse tõhus realiseerimine eeldab, et menetlusosalisele on piisavalt täpselt teada, mille kohta ta võib arvamusi, seisukohti, küsimusi ja vastuväited esitada. Haldusakti adressaadile peab olema selge, millise sisuga tema õigusi puudutav haldusakt võidakse välja anda ning millised on akti andmise peamised põhjused. Menetlusosalise ärakuulamise üheks eesmärgiks on oluliste asjaolude väljaselgitamine, et tagada haldusmenetluses uurimispõhimõtte järgimine ja kaalutlusõiguse teostamine. See, et isik võib kavandatava koormava haldusakti sisu aimata, ei õigusta isiku ära kuulamata jätmist. Ärakuulamisõiguse tagamiseks ei ole näiteks piisav, kui vedelkütuse valdkonnas tegutsevale äriühingule on teada üksikjuhtumi kontrollimenetluse alustamine, millel võib, kuid ei pruugi olla mõju määratud tagatise suurusele. Üksnes faktist, et äriühingu vastu on alustatud maksumenetlust, ei nähtu ega ole äriühingule piisava selgusega ette nähtav, et samal ajal toimub tema suhtes veel teine menetlus, millega võidakse olulisel määral muuta varem määratud tagatise suurust ja sellega riivata isiku ettevõtlusvabadust. Arvestada tuleb asjaoluga, et tagatise suurendamisega võidakse piirata äriühingu võimalusi kütusevaldkonnas tegutseda, sest suurenenud tagatise andmata jätmisel kaotab äriühing vedelkütuse müügiturul tegutsemise õiguse. Kontrollimenetluste läbiviimine ja nendes isikule ärakuulamisõiguse tagamine ei ole tagatise suurendamise menetluses isikule ärakuulamisõiguse tagamiseks piisav ka seetõttu, et nende menetluste ese ei kattu täies ulatus. Mida ulatuslikum on haldusorgani kaalutlusõigus ja mida raskem on ärakuulamisviga, seda tõenäolisemalt mõjutab viga asja otsustamist.

9. Asjaolust, et müüja ei käitu maksuõigussuhetes õiguspäraselt, ei tulene iseenesest, et ostja on käibemaksu maha arvanud alusetult või et tehingut ei ole toimunud. Üksnes asjaolu, et arvel märgitud äriühingul puudus reaalne majandustegevus ning puudusid kauba päritolu tõendavad dokumendid, ei ole hoolsuskohustuse rikkumise tuvastamiseks piisav. Need asjaolud iseloomustavad tehingu teise poole (müüja) käitumist.

10. Kohus hindab haldusakti õiguspärasust haldusotsuse tegemise aja seisuga. Asjaolude muutumine pärast haldusakti andmist ei muuda haldusakti tagantjärele õigusvastaseks.

Riigikohus tühistas madalama astme kohtute ja MTA otsused osaliselt.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est