Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Tagaseljaotsuse põhjendamine kaja esitamisel

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-129-14

Riigikohtu 17.12.2014 lahend nr 3-2-1-129-14

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja esitas kahju hüvitamise nõuded oma võlgniku juhatuse endiste liikmete vastu. Kostja I vaidles hagile vastu. Kostja II sai hagimaterjalid isiklikult kätte, kuid ei vastanud hagile. Maakohus rahuldas tagaseljaotsusega hagi kostja II vastu, mõistes temalt hageja kasuks välja kahjuhüvitise. Kostja II esitas kaja maakohtu tagaseljaotsuse peale, mille maakohus oli teinud ilma kirjeldava ja põhjendava osata. Jättes kaja rahuldamata ja menetluse taastamata põhjusel, et kostjal II ei olnud mõjuvat põhjust jätta hagile vastamata, ei lisanud maakohus määrusesse tagaseljaotsuse kirjeldusi ega põhjendusi. Ringkonnakohus jättis maakohtu määruse muutmata. Kostja II pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

1. Nii maa- kui ka ringkonnakohtu määrus tuleb tühistada.

2. Kohus võib tagaseljaotsuse või hagi õigeksvõtul põhineva otsuse teha kirjeldava ja põhjendava osata, kohustuseta sellist otsust puuduva osaga hiljem täiendada. Eeltoodu ei tähenda kolleegiumi hinnangul aga seda, et tagaseljaotsuse kirjeldavat ja põhjendavat osa ei pea maakohus esitama kaja lahendamise määruses või ringkonnakohus kaja rahuldamata jätmise määruse peale esitatud määruskaebuse kohta tehtud määruses.

3. Tagaseljaotsuse tegemist kostja II kohta ei välistanud asjaolu, et hagiavaldus esitati kahe kostja vastu. Tagaseljaotsuse võib kohus teha ka alternatiivsete nõuete korral, juhul kui need nõuded ei ole üksteist välistavad.

Riigikohus rahuldas osaliselt määruskaebuse ja saatis kaja uueks lahendamiseks maakohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est