Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Proportsionaalsuse põhimõte haldusmenetluses

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-77-14

Riigikohtu 18.12.2014 lahend nr 3-3-1-77-14

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Üks äriühing esitas PRIA-le pindalatoetuse taotluse, millega taotles mh keskkonnasõbraliku majandamise toetust. PRIA peadirektor määras äriühingule keskkonnasõbraliku majandamise toetust osaliselt toetust vähendati 15%, kuna kaebaja ei olnud koostanud 15. juuniks kogu ettevõtte põllumajandusmaa kohta väetusplaani, ning 10%, kuna kaebaja ei olnud eelneva aasta 1. detsembriks korraldanud iga põllu ja/või põllumassiivi kohta mullaproovide võtmist ja saatmist akrediteeritud laborisse mulla happesuse ning fosfori, kaaliumi ja mulla orgaanilise süsiniku sisalduse määramiseks või ei olnud proovide analüüsi tulemused ettevõttes kontrollimiseks kättesaadavad. Äriühing esitas PRIA otsuse tühistamiseks vaide, mille PRIA jättis rahuldamata. Äriühing esitas seejärel halduskohtule kaebuse, milles taotles mh PRIA otsuse tühistamist toetuse vähendamist puudutavas osas. Halduskohus jättis kaebuse rahuldamata. Äriühing esitas apellatsioonkaebuse. Ringkonnakohus tühistas halduskohtu otsuse ning tegi tühistatud osas uue otsuse, millega tühistas PRIA otsuse toetuse vähendamist puudutavas osas ja vaideotsuse tervikuna ning kohustas PRIA peadirektorit vaatama kaebaja taotluse kohtuotsuse põhjendusi arvestades uuesti läbi. PRIA esitas kassatsioonkaebuse.

Kohtu seisukoht

1. EL õigus eristab nõuetele mittevastavust ja abikõlbmatust kui erinevaid toetuse vähendamise aluseid. Neid aluseid ei ole aga võimalik selgelt eristada põllumajandusministri 21. aprilli 2010. a määruses nr 46 "Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord" (määrus nr 46). Selles määruses ei kasutata abikõlblikkuse mõistet. Samuti ei ole Eesti maaelu arengukavas 2007–2013 alameetme 2.3.1 (keskkonnasõbralik majandamine) kirjelduses loetletud abikõlblikkuse kriteeriume. Euroopa Liidu toimimise lepingu art 288 lg 2 järgi on EL määrus tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. EL õiguse ülimuslikkuse tõttu tuleb määrus nr 46 jätta kohaldamata vastuolu korral EL õigusega.

2. Haldusmenetluse seaduse (HMS § 54) kohaselt on haldusakt õiguspärane, kui ta on antud pädeva haldusorgani poolt andmise hetkel kehtiva õiguse alusel ja sellega kooskõlas, proportsionaalne, kaalutlusvigadeta ning vastab vorminõuetele. Proportsionaalsuse põhimõte on ka Euroopa Liidu õiguse aluspõhimõte ning Euroopa Kohus on asunud seisukohale, et nii EL õiguse kui ka EL õigusaktidele tugineva riigisisese õiguse rakendamisel tuleb arvestada EL õiguse üldpõhimõtetega, sh proportsionaalsuse põhimõttega. Euroopa Kohtu praktika kohaselt peab liikmesriigi poolt EL õiguse alusel loodud sanktsioonisüsteem vastama nii tõhususe, võrdse kohtlemise kui ka proportsionaalsuse põhimõtetele.

3. Hindamismaatriks, mille alusel PRIA määrab toetuse vähendamise ulatuse, on halduse sise-eeskiri, mille PRIA võib kehtestada praktika ühtlustamiseks ja kaalutlusõiguse ühetaoliseks kohaldamiseks, kuid selle olemasolu ei takista konkreetse otsuse proportsionaalsuse hindamist. Kuigi halduse sise-eeskiri abistab haldusorganit kaalutlusõiguse teostamisel, ei tohi eeskiri kaalumist takistada ega välistada. Seega peab haldusel olema põhjendatud juhtudel ning konkreetse juhtumi asjaolusid arvestades õiguspärase kaalumisotsuse saavutamiseks võimalus ka halduse sise-eeskirjas sätestatud piire ületada. Seejuures tuleb halduse sise-eeskirja kohaldades järgida võrdse kohtlemise ning proportsionaalsuse põhimõtet.

4. Proportsionaalne ei ole vähendada toetust formaalsete rikkumiste eest, mis on kontrolli käigus antud tähtaja jooksul kõrvaldatud, suuremas ulatuses kui sisuliste keskkonna- vm nõuete rikkumise eest. Ka EL määrustega sarnases ulatuses toetuste vähendamine oleks piisavalt tõhus meede, et tagada nõuete järgimine.

Riigikohus jättis ringkonnakohtu otsuse resolutsiooni muutmata, kuid muutis otsuse põhjendusi.       

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est