Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Pantija õigus esitada viivise vähendamise vastuväide

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-139-14

Riigikohtu 18.12.2014 lahend nr 3-2-1-139-14

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja (pantija) esitas kostja vastu sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi, kuna nõude suurus oli täitmisavalduse esitamise hetkel viivise tõttu suurem kui lepingujärgne hüpoteegi suurus. Hageja hinnangul on viivisemäär tüüptingimusena tühine. Alternatiivselt palus hageja viivist vähendada, võttes aluseks seadusjärgse viivisemäära. Maakohus jättis hagi rahuldamata. Ringkonnakohus osaliselt tühistas maakohtu otsuse. Hageja esitas kassatsioonkaebuse.

Kohtu seisukoht

1. Ringkonnakohtu otsus tuleb materiaalõiguse normi väära kohaldamise tõttu tühistada.

2. Ebaproportsionaalselt suure viivise või leppetrahvi nõude kokkuleppimine tüüptingimustes toob kaasa kokkuleppe tühisuse ja võimaluse nõuda viivist vaid seaduses sätestatud ulatuses ja eeldustel. Kokkulepitud viivisemäär 0,2% viivitatud summast päevas ei oleks seadusega vastuolus ka siis, kui tegemist oleks tüüptingimusega.

3. Hüpoteegiga koormatud kinnisasja omanik, kes ei ole võlgnik, võib esitada hüpoteegiga tagatud nõude vastu samu vastuväiteid, mida võib esitada võlgnik või käendaja. Selliseid vastuväiteid on võimalik esitada sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagiga, milles võib taotleda ka viivise vähendamist. Pantijal (ja käendajal) on õigus esitada leppetrahvi või viivise vähendamise vastuväide (taotlus), ja seda ka juhul, kui on võimalik, et pärast põhivõlgniku pankroti väljakuulutamist jätkub põhivõlgniku tasumata võlalt viivise arvestamine pantija või käendaja suhtes.

Riigikohus rahuldas osaliselt kassatsioonkaebuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks ringkonnakohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est