Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Pankrotimääruse edasikaebamise eeldused

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-132-14

Riigikohtu 15.12.2014 lahend nr 3-2-1-132-14

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Maakohus kuulutas välja võlgniku pankroti ning sh kohustas võlgniku juhatuse liikmeid andma võlgniku vande. Juhatuse liige esitas määruskaebuse ja maakohus vabastas ta võlgniku pankrotimenetluses vande andmise kohustusest, kuna tema ametiaeg juhatuse liikmena on lõppenud. Võlgnik esitas maakohtu määruse peale määruskaebuse, milles palus maakohtu määruse tühistada ja kohustada juhatuse liiget kohtus vandega kinnitama vara ja võlgade nimekirja õigsust. Maakohus jättis määruskaebuse rahuldamata ja edastas selle läbivaatamiseks ning lahendamiseks ringkonnakohtule. Ringkonnakohus jättis määruskaebuse läbi vaatamata ning võlgnik pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

1. Määruskaebuse väited ei anna alust ringkonnakohtu määruse resolutsiooni tühistada. Ringkonnakohus jättis võlgniku määruskaebuse küll õigesti läbi vaatamata, kuid tegi seda valedel põhjendustel.

2. Tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud määruskaebe üldpõhimõtetest tuleneb, et maakohtu määruse peale, millega maakohus rahuldab menetlusosalise määruskaebuse, saab esitada määruskaebuse ringkonnakohtule teine menetlusosaline, kelle õigusi maakohtu määrus riivab.

3. Seadusandja on edasikaebe võimalused pankrotimenetluses soovinud sätestada ammendavalt pankrotiseaduses. Pankrotiseadus ei näe ette võimalust esitada määruskaebust määruse peale, millega kohus määrab võlgnikule vande andmise kohustuse.

4. Kohus võib kohustada võlgnikku kohtus vandega kinnitama, et kohtule esitatud andmed vara, võlgade ja majandus- või kutsetegevuse kohta on talle teadaolevalt õiged. Üksnes asjaolu, et isik ei ole enam võlgniku juhatuse liige, ei pruugi olla põhjuseks, miks ta peaks sellisest kohustusest vabanema. Juriidilisest isikust võlgniku puhul on võimalik kohustada võlgniku juhatuse liiget andma vannet ka juhul, kui ta on oma kohustustest vabastatud ühe aasta jooksul enne ajutise halduri nimetamist.

Riigikohus jättis määruskaebuse rahuldamata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est