Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Menetluskulude kindlaksmääramine

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-138-14

Riigikohtu 17.12.2014 lahend nr 3-2-1-138-14

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Kostja esitas menetluskulude kindlaksmääramise avalduse, paludes hagejatelt solidaarselt kostja kasuks välja mõista lepingulise esindaja kulud. Menetluskulude suuruse oli määranud kohtunikuabi. Kostja ei olnud nõus kohtute lahenditega ning esitas määruskaebuse Riigikohtusse. Pooled vaidlesid kassatsioonimenetluses selle üle, kui suures ulatuses peaksid hagejad kostjale lepingulise esindaja kulud hüvitama.

Kohtu seisukoht

1. Ringkonnakohtu ja maakohtu määrused tuleb tühistada.

2. Riigikohtu üldkogu (tsiviilasi nr 3-2-1-153-13) on tunnistanud põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 174 lg 8, mille kohaselt võib tsiviilkohtumenetluses menetluskulud kindlaks määrata kohtunikuabi. Põhiseaduslikkuse järelevalve otsustega tunnistatakse normid üldjuhul kehtetuks tagasiulatuvalt. Sellest tulenevalt on maakohus teinud menetluskulude määruse ebaseaduslikus kohtukoosseisus ja see on alus lahendi tühistamiseks.

3. Hagejad on asjas esitanud ühise hagi kostja vastu, mistõttu ei pidanud kostja hagejate ühise nõude puhul iga hageja nõudele eraldi vastu vaidlema. Kuna Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2005. a määruse nr 306 regulatsioon oli vastuolus põhiseadusega, siis tuleb menetluskulude rahalise suuruse kindlaksmääramise avalduse uuel läbivaatamisel maakohtul kontrollida kostja lepingulise esindaja kulude põhjendatust ja vajalikkust.

Riigikohus rahuldas määruskaebuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks maakohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est